8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het tweeminutendebat Belastingen, met als eerste spreker het lid Ephraim van de Groep Van Haga;

 • -het tweeminutendebat Verbeteren van het slachtsysteem (28286, nr. 1199), met als eerste spreker het lid Vestering van de Partij voor de Dieren;

 • -het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid, met als eerste spreker het lid Tielen van de VVD;

 • -het tweeminutendebat Discriminatie en racisme, met als eerste spreker het lid Belhaj van D66;

 • -het tweeminutendebat Pakketbeheer, met als eerste spreker het lid Paulusma van D66;

 • -het tweeminutendebat Visserij, met als eerste spreker het lid Wassenberg van de Partij voor de Dieren:

Voorts stel ik voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoerders (35661);

 • -Uitvoering van Deel III van de op 30 december 2020 te Brussel en Londen tot stand gekomen Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland anderzijds (PbEU 2020, L 444 en PbEU 2021, L 149) (Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU - VK Justitie en Veiligheid) (35852);

 • -Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35679);

 • -Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35731);

 • -Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657).

Ik stel voorts voor dinsdag 6 juli aanstaande ook te stemmen over:

 • -de motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kwint "Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector";

 • -de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Defensie over het jaar 2020;

 • -de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Nationaal Groeifonds;

 • -de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Koninkrijksrelaties over het jaar 2020.

Ik stel voorts voor bij het debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" spreektijden te hanteren van tien minuten per fractie en vijf minuten voor de Groep Van Haga.

Ik stel ten slotte voor toestemming te verlenen voor het houden van wetgevingsoverleggen met stenografisch verslag:

 • -aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, op maandag 22 november 2021 van 11.00 uur tot 18.30 uur, over het begrotingsonderdeel Water;

 • -aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, op maandag 29 november 2021 van 10.00 uur tot 20.00 uur, over het MIRT.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Tot zover de regeling van werkzaamheden, tenzij u daar meer over wilt weten. Ik dacht even dat de heer Van Nispen misschien ging interrumperen of mij wilde verzoeken om het nog even een keer te herhalen. Ik schors een enkel ogenblikje. Als de bewindspersonen en de woordvoerders weer terug zijn, gaan wij voort met het debat.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven