Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 27, item 7

7 Aanbesteden

Aan de orde is het VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10).

De voorzitter:

Dan gaan we nu verder met het VAO Aanbesteden. Mevrouw Palland namens het CDA heeft het woord.

Mevrouw Palland (CDA):

Voorzitter, dank u wel. In het kader van het versterken van de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteden heb ik twee moties.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende ervaren;

overwegende dat diverse aanbestedingsexperts kritisch zijn over de wijze waarop de rechtsbescherming bij aanbestedingen is geregeld;

overwegende dat adviezen van onder andere de Commissie van Aanbestedingsexperts in sommige gevallen niet worden afgewacht of opgevolgd;

verzoekt de regering om met een voorstel te komen om bij aanbestedende diensten een pas op de plaats zeker te stellen gedurende een lopende aanbestedingsprocedure, indien de Commissie van Aanbestedingsexperts vóór het moment van inschrijving een klacht in behandeling heeft en zij een pas op de plaats wenselijk acht gelet op de betrokken belangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Palland en Aartsen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (34252).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering inzet op het versterken van lokale klachtenloketten als een van de maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren;

overwegende dat de wijze waarop bij diverse aanbestedende diensten lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen plaatsvindt, kan worden verbeterd:

overwegende dat de regering voornemens is de rol van Commissie van Aanbestedingsexperts te wijzigen wanneer de lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen voldoende op peil is;

verzoekt de regering om de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau en de voortgang in de versterking van de lokale klachtenloketten jaarlijks te monitoren en de Kamer hierover te rapporteren;

verzoekt de regering tevens om in overleg met VNG, IPO en UvW te bewerkstelligen dat een jaarlijkse rapportage over klachtenafhandeling op lokaal niveau ieder jaar wordt gedeeld met de volksvertegenwoordigende organen van de betreffende aanbestedende diensten, dat wil zeggen gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Palland en Aartsen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (34252).

Dank u wel, mevrouw Palland. Dan geef ik nu het woord aan de heer Aartsen namens de VVD.

De heer Aartsen (VVD):

Voorzitter. Ik kom kort op het aantal moties. Dat hebben we gisteren ook al besproken in het debat over de begroting EZK. Volgens mij is het goed als wij elkaar als Kamerleden daarop aanspreken. Ik zou dan vooral vragen wat de motie inhoudelijk toevoegt, of die nou van de coalitie of de oppositie is, want dat maakt volgens mij weinig uit. We kunnen aan beide kanten wat kritischer zijn over wat moties toevoegen, zal ik maar zeggen. Dat geldt ook voor gisteren. Laten we vooral afspreken: deze motie voegt iets toe, dus dan maakt het niet uit dat die wordt ingediend. Dat is anders als de motie wat minder toevoegt. Laten we dat zo met elkaar afspreken. Mijn motie vraagt specifiek om een actie van het kabinet die, als ik deze motie niet had ingediend, niet zou zijn gebeurd. Vandaar een motie, voorzitter.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijzen van de grondbanken door de pfas-situatie op dit moment hard omhoogschieten;

overwegende dat deze situatie niet onder een normaal ondernemersrisico gerekend kan worden;

overwegende dat een ondernemer die een aanbesteding moet uitvoeren gebonden is aan de prijsafspraken en daardoor ook financieel in de knel komt;

overwegende dat deze situatie veel onduidelijkheid met zich meebrengt bij ondernemers die op dit moment een aanbesteding moeten uitvoeren;

constaterende dat het gesprek hierover aangaan met de gemeente of aanbestedende diensten erg stroef loopt en ondernemers vaak nul op het rekest krijgen;

roept de regering op om aanbestedende diensten aan te schrijven dat zij in gesprek moeten gaan met ondernemers die aanbestedingen uitvoeren en die door de pfas-situatie financieel in knel komen door deze gemaakte prijsafspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Aartsen en Ziengs. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (34252).

Dank u wel. Dan geef ik de staatssecretaris nu het woord.

Staatssecretaris Keijzer:

Dank u, voorzitter. De motie-Palland/Aartsen op stuk nr. 15 gaat over een pas op de plaats in aanbestedingsprocedures. Die geef ik oordeel Kamer. Ik wil met de daarvoor ingerichte klankbordgroep kijken naar deze pas op de plaats en de verankering van een voorschrift hierover in de Gids Proportionaliteit.

De motie-Palland/Aartsen op stuk nr. 16 gaat over de professionalisering van de klachtenafhandeling op lokaal niveau en vraagt om daarover te rapporteren. Onderdeel van mijn maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers in een aanbesteding te verbeteren is de professionalisering van de klachtenafhandeling op lokaal niveau en ook om daarover verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld gemeenteraden. Daarnaast vraagt de motie om jaarlijkse monitoring van de professionalisering van de klachtenafhandeling. Ik denk daarbij zelf aan een kwantitatief onderzoek met steekproeven bij de overheid, waarbij uiteraard ook gekeken moet gaan worden hoe die professionalisering er precies uitziet, want anders weet je nog niks. Daarmee geef ik het oordeel Kamer.

Tot slot heb ik de motie-Aartsen/Ziengs op stuk nr. 17, die wat mij betreft aansluit bij de zorgen van veel ondernemers in de bouw en infrasector over de pfas-problematiek, die ook naar voren komen bij aanbestedingen. Ik spreek ondernemers, voel mee met deze ondernemers en bevorder heel graag het gesprek tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Ik kan het oordeel over deze motie aan de Kamer laten als ik deze zo mag opvatten als dat ik wel in overleg ga met mijn collega’s van IenW en BZK over hoe we dat dan doen. Daarmee laat ik het oordeel over deze motie ook aan de Kamer.

Dank u.

De voorzitter:

Ik zat te kijken of hier misschien moties tussen zitten die overgenomen kunnen worden, maar daar ben ik een beetje laat mee, denk ik. De volgende keer dan.

De heer Aartsen (VVD):

We leren het wel!

Mevrouw Arib (PvdA):

Ja, dat geldt ook voor mij.

Dank u wel.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

We zijn klaar met dit VAO. Over de ingediende moties zullen we volgende week dinsdag stemmen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.