Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 62, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor van de agenda af te voeren:

 • -het debat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgbeginsel;

 • -het debat over het stopzetten van Nederlands onderzoek naar glyfosaat door het bedrijf Monsanto;

 • -het debat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen;

 • -het debat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide;

 • -het debat over de problemen bij de IND.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) (35058);

 • -Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35061);

 • -Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) (34979);

 • -Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994);

 • -Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (35093).

Ik stel voor toestemming te geven aan de vaste commissie voor Defensie voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag:

 • -op maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur over veteranenbeleid.

Ik stel voor dinsdag 19 maart aanstaande ook te stemmen over:

 • -het wetsvoorstel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861) en de daarbij ingediende moties.

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van GroenLinks bij de stemmingen op 12 maart jongstleden over de motie-Ouwehand/Van Raan (32813, nr. 276) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast, dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 35139-1; 35136-1; 35053-1; 35128-(R2118)-1; 35127-(R2117)-1.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 34952-41; 26991-536; 26991-537; 26991-529; 31209-219; 30175-326; 28089-108; 31209-217; 29383-314; 30175-325; 27858-438; 28089-107; 29383-311; 27625-456; 29383-308; 30015-56; 21501-07-1575; 21501-07-1579; 32847-410; 32847-438; 32847-440; 32847-449; 32813-287; 33136-22; 35000-VII-90; 34683-16; 31524-363; 31524-361; 33085-20; 31305-272; 34919-30; 34919-28; 31125-95; 31125-92; 30015-57; 27923-341; 35000-XIII-79; 35153-5; 32637-354; 35000-XIII-78; 25295-52; 25295-51; 25295-49; 25295-48; 25295-45; 2019Z04024; 33990-66; 20454-143; 35000-X-101; 34919-33; 35000-X-105; 34919-31; 35000-X-84; 35000-X-83; 35000-X-82; 33763-148; 35000-X-70; 35000-X-72; 2019Z03196; 2019Z03718; 22718-42; 2019Z03724; 29628-863; 2019Z03089; 29517-163; 30234-209; 30175-328; 31305-273; 32317-546; 32317-544; 32317-545; 32317-543; 32317-542; 23987-311; 30175-327; 28325-187; 28325-173; 33529-582; 21501-33-746; 31015-161; 21501-33-745; 35074-63.

Op verzoek van de fractie van 50PLUS benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de Kunstcommissie het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de contactgroep België het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het VAO CBR, met als eerste spreker het lid Laçin namens de SP;

 • -het VAO Personeel Defensie, met als eerste spreker het lid Belhaj namens D66;

 • -het VSO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (29383, nr. 315), met als eerste spreker het lid Von Martels namens het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver namens GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Nog niet zo lang geleden stond ik hier ook om namens alle oppositiepartijen een debat aan te vragen over de cijfers, de doorrekening van het PBL. Die cijfers zijn zojuist tot ons gekomen. We hebben daar al een eerste blik op kunnen werpen. Het laat zien dat de doelstellingen niet worden gehaald. Ik denk dat er álle reden is om het debat met elkaar te voeren. Daarom verzoek ik de Kamer om dit dertigledendebat, wat het nu is, om te zetten in een meerderheidsdebat en dat morgen in te plannen.

De voorzitter:

Dus twee verzoeken: het omzetten van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat en dan ook morgen dat debat te houden.

De heer Wilders (PVV):

Zeer veel steun voor dat debat, wat mij betreft vanavond of morgen. Ik zag sommige ministers al tijdens de persconferentie het woord voeren. Als ze dat in Nieuwspoort doen of waar het dan ook is, dan hoort dat ook hier te gebeuren. Dus steun voor beide verzoeken. Een debat hier in de Kamer, vandaag of morgen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook van de kant van de SGP steun voor beide verzoeken. Ik denk dat we ook niet kunnen verwachten dat er een mediastilte zal zijn rond het onderwerp in de komende dagen. Dan vind ik het wel zo sjiek om ook in Kamer hier snel over te kunnen spreken.

De heer Sienot (D66):

Op dit moment is de persconferentie nog bezig. We hebben de stukken echt nét binnengekregen, ik denk een halfuurtje geleden. Het lijkt me heel goed om de meer dan 600 voorstellen die worden gedaan eerst goed te bestuderen, de reactie van het PBL en het CPB daarop goed te bestuderen. Dus op dit moment geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Collega Sienot zei het al. De persconferentie is momenteel gewoon gaande over die doorrekeningen en hoe ze eruitzien. Wie denkt dat Nederlanders zitten te wachten op politici die over elkaar heen gaan buitelen door met losse maatregelen te strooien, heeft het volgens mij echt mis. We moeten er eerst inhoudelijk kennis van kunnen nemen. We moeten éven de rust hebben om te weten wáár het over gaat voordat door losse maatregelen die we nu met elkaar gaan bespreken, alleen maar meer onrust ontstaat. Daar is geen enkele Nederlander bij gebaat, dus inderdaad geen steun.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Zou ik nog één ding mogen toelichten? Waarom het verzoek nu? Het goed bestuderen van die maatregelen is heel belangrijk, maar het belet nog helemaal niemand, ook niet partijen van de coalitie, om vanavond bijvoorbeeld in Nieuwsuur te zitten voor een debat; waar ik ook zal zitten voor een debat. Dan vind ik het raar om te zeggen "we moeten het eerst goed bestuderen voordat we kunnen reageren." Blijkbaar heeft de coalitie wél voldoende tijd om het te bestuderen om het op televisie te kunnen doen, maar hier in de Tweede Kamer, daar hebben we meer tijd voor nodig.

De voorzitter:

Goed. U heeft uw punt gemaakt.

De heer Klaver (GroenLinks):

Dat is volgens mij niet vol te houden en daarom denk ik echt dat het belangrijk is om dat debat nu al snel in te plannen.

De heer Asscher (PvdA):

Wij hebben ook naar de stukken gekeken en die zijn zo te zien niet eerlijk en niet groen, dus wij steunen het verzoek van de heer Klaver.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

50PLUS heeft heel kort tijd gehad, maar heeft al wel alle minnen gezien bij de koopkrachtplaatjes, dus wat ons betreft zo snel mogelijk het debat hierover.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij hebben de kaft ook goed kunnen bekijken, dus wij geven daarom op dit moment nog geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook mijn fractie gaat nu de rapporten bestuderen en we steunen dit debatverzoek nu niet.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik ben echt verbaasd dat de coalitie niet eens een hoofdlijnendebat wil morgen. Ik hoorde zojuist minister Wiebes zeggen dat hij na afloop van de persconferentie wél, samen met de minister-president, voor de pers zal reageren. Ik verwacht dat alle fractievoorzitters van de partijen hier vanavond uitgebreid in de media te horen zullen zijn over wat ze vinden van het feit dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. Dus dan is er meer dan genoeg reden om hier morgen over te spreken met elkaar.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

Mevrouw Marijnissen (SP):

Steun voor het verzoek, vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Het kabinet knalt de energierekening omhoog en nu zien we al waar we bang voor waren, namelijk dat het niet op een rechtvaardige manier gaat. De lage inkomens en de middeninkomens gaan het meeste betalen en het kabinet wil dat als een soort zwaard van Damocles bij mensen boven het hoofd laten hangen.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

Mevrouw Marijnissen (SP):

Dat is onacceptabel. Het debat moet er komen.

De voorzitter:

Meneer Klaver.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Dan meld ik me bij deze alvast aan voor de regeling van morgen. Ik vind het echt vrij bizar dat de coalitie het er hier over heeft dat we het goed moeten bestuderen, dat we niet te snel moeten reageren, en dat straks ook alle fractievoorzitters van alle coalitiepartijen gewoon reageren op de plannen die er liggen. Minister Wiebes en minister Rutte geven zo dadelijk een persconferentie. Morgen zal ik hier weer staan. Als wij in staat zijn om met elkaar in de media het debat te voeren, moeten we dat ook hier kunnen, op de plek waar het écht hoort, in de plenaire zaal.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Rudmer Heerema.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. We hebben morgen een debat over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. We hebben een spreektijd van vier minuten, als ik het goed begrepen heb. Maar gezien de omvang van de problematiek, zouden wij de spreektijd met een minuut willen verlengen, naar vijf minuten.

De voorzitter:

Is iemand hiertegen? Nee. Dan wordt het vijf minuten.

Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik heb twee verzoeken. Het eerste doe ik hier, bij de interruptiemicrofoon. De commissie voor Landbouw spreekt zo meteen in een algemeen overleg met de minister van Landbouw over de Landbouw- en Visserijraad die volgende week plaatsvindt. Ik wil u vragen om, onder voorbehoud, rekening te houden met een VAO en stemmingen deze week.

De voorzitter:

Oké. Daar zullen we zeker rekening mee houden.

Dan heeft u nu een verzoek om een debat. Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik probeer het opnieuw, omdat de problemen alleen maar groter worden. Vorige week bracht de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties een rapport uit waaruit blijkt dat het verlies aan biodiversiteit de voedselzekerheid ernstig in gevaar brengt. En vandaag brengt de milieuorganisatie van de Verenigde Naties een rapport uit waaruit blijkt dat, als we de biodiversiteit en de gezondheid van de aarde niet beschermen, het er heel slecht uitziet voor ons allemaal. Over die twee belangrijke rapporten zou ik graag een debat voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De voorzitter:

Iemand hierover?

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun. Ik zou mevrouw Ouwehand in overweging willen geven om ook minister Blok uit te nodigen, omdat er ook geopolitieke implicaties zijn.

De voorzitter:

En minister Blok is minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Bouali (D66):

Voorzitter. Het zijn inderdaad belangrijke onderwerpen, maar we staan hier bijna iedere dag. De collega dient vaak verzoeken in om debatten, maar het worden er wel heel veel zo.

De voorzitter:

Dus ...

De heer Bouali (D66):

We hebben een debat over klimaat en daar kunt u dit ook adresseren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik moet dit corrigeren. Er is geen debat over klimaat. Dat debat gaat over handelsbevordering, waarbij het onderwerpje klimaatfonds staat geagendeerd. Dat is net effe wat anders.

De voorzitter:

Daarom is het heel handig om te zeggen of u het wel of niet steunt, zonder te veel woorden eromheen. Kan dat?

De heer Bouali (D66):

Geen steun. Wel steun voor een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De heer Van Haga (VVD):

Dit is natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp. Ik steun dan ook het voorstel van collega Bouali voor een brief. Misschien kunnen we het naar aanleiding van die brief betrekken bij een ander AO.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Van Haga (VVD):

Op dit moment dus geen steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Geen steun, maar wel een brief.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun. Wel een brief. Wel een debat.

Mevrouw Van Weerdenburg (PVV):

Het is wel een belangrijk onderwerp, maar geen steun voor een speciaal debat.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik kijk heel even naar mijn solidariteitsvrienden van de SP, die nog niet hebben gereageerd.

De voorzitter:

Ja, maar ...

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

En wellicht de ChristenUnie ...

De voorzitter:

Kijk, er staan er zelfs twee tegelijk op. Dat telt niet dubbel hoor!

Mevrouw Beckerman (SP):

Mevrouw Ouwehand, als u roept, dan ga ik rennen en dan steun ik u.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Hartelijk dank. Dan heb ik een dertigledendebat staan. Ik hoop dat we bij zinnen komen en dat we dit promoveren tot een volwaardig debat. Het gaat over de toekomst van de planeet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Dit debat wordt toegevoegd aan de lijst van dertigledendebatten.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.