7 Stemmingen moties Raad Algemene Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken,

te weten:

  • -de motie-Van Dam/Sjoerdsma over de beschikbaarheid van de geruilde verdachte voor het strafrechtelijk MH17-onderzoek (21501-20, nr. 2042);

  • -de motie-Paternotte/Omtzigt over de reikwijdte en toepassing van de toetsingscyclus rechtsstaat (21501-20, nr. 2043).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Dam/Sjoerdsma (21501-20, nr. 2042) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een in Oekraïne verblijvende MH17-verdachte met Oekraïense nationaliteit onderdeel is geworden van een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland;

overwegende dat de beschikbaarheid van deze verdachte ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek van groot belang is — waar deze verdachte ook verblijft — en dat de verplichting om bij te dragen aan die beschikbaarheid rust op alle landen, waaronder Rusland en Oekraïne, die door VNVR-resolutie 2166 gebonden zijn om hieraan mee te werken;

overwegende dat de EU vooralsnog slechts bij monde van een woordvoerder van de Hoge Vertegenwoordiger zich heeft uitgesproken over blijvende medewerking van Rusland aan het onderzoek naar aanleiding van het neerhalen van MH17;

overwegende dat een brede oproep van Europese regeringsleiders in dit kader passend en geboden is;

verzoekt de regering te bevorderen dat tijdens de eerstvolgende Europese Raad uitgesproken wordt dat de geruilde verdachte blijvend beschikbaar wordt gehouden voor het strafrechtelijk MH17-onderzoek en Rusland en Oekraïne op te roepen dit te doen conform VN-resolutie 2166,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2044, was nr. 2042 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De motie-Paternotte/Omtzigt vraagt de regering om achter het voorstel van de Europese Commissie te gaan staan om lidstaten jaarlijks te toetsen op rechtsstatelijkheid, door een speciaal daarvoor in het leven te roepen Europees gremium. De indieners willen dat de toets wordt uitgebreid op grondrechten en democratie, en dat ook de Europese instellingen daarop worden getoetst. De motie lijkt sympathiek, zeker omdat de EU-instellingen zouden moeten worden getoetst. Maar we kennen al een behoorlijk aantal toetsingsinstrumenten. Denk aan de Mensenrechtenrapportages en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Kortom, we moeten terughoudend zijn met het creëren van weer een nieuw instrument, met daarbij — en daar zit 'm de angel bij deze motie — een uitbreiding van de beoordelingsmacht van Brussel over lidstaten.

De voorzitter:

En wat gaat u stemmen?

De heer Van Raan (PvdD):

We kunnen nu de lidstaten al aanpakken waarvan we al jaren weten dat er rechtsstatelijke beginselen en mensenrechten worden geschonden. Stop bijvoorbeeld de Europese subsidies. Daarom zal de PvdD-fractie tegen deze motie stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Raan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dam/Sjoerdsma (21501-20, nr. 2044, was nr. 2042).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en vKA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Omtzigt (21501-20, nr. 2043).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP, de PVV, FvD en vKA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik zie mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Excuus, voorzitter, ik ben vandaag een beetje langzaam. Even voor de Handelingen: wij willen worden geacht om bij punt 1, de stemmingen over moties ingediend bij het VSO Ambtshalve toekenning kindgebonden budget, tegen de gewijzigde motie-Omtzigt/Bruins op stuk nr. 21 (35010) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

Naar boven