6 Stemmingen moties Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ambtshalve toekenning van kindgebonden budget,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt/Bruins over de nabetalingen van het kindgebonden budget (35010, nr. 20);

  • -de motie-Omtzigt/Bruins over nabetalingen in het buitenland (35010, nr. 21).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt/Bruins (35010, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Omtzigt. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 20 (35010).

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor zijn gewijzigde motie (35010, nr. 23, was nr. 20) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Omtzigt/Bruins (35010, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering ook voornemens is nabetalingen in het buitenland te verrichten;

constaterende dat er een anticumulatiebepaling is met andere kindregelingen in EU-wetgeving, zodat je niet twee keer, niet nul keer maar één keer een kindregeling ontvangt binnen de EU;

verzoekt de regering pas tot nabetaling over te gaan wanneer alle inkomensgegevens van de ouders, ontvangsten van kindregelingen in het buitenland en de feitelijke woonplaats en werkplaatsen van ouders en kinderen bekend zijn, en daarop nauwgezet de nabetaling te doen;

verzoekt de regering tevens over zes maanden te rapporteren over de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 21 (35010).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt/Bruins (35010, nr. 24, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en vKA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven