12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) - 35282

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 september 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken - 35284

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU - 21501-20-1473

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 02 juli 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Aukje de Vries, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2019, over de begrotingsregels in de Eurozone - 21501-20-1474

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdiepend onderzoek naar redenen van niet contracteren in de wijkverpleging - 23235-184

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Laan-Geselschap, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 juni 2019, over het bericht "Drugskartels willen Europa aan de crystal meth krijgen" - 24077-429

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

ZZS-status en metingen GenX-stoffen - 28089-147

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Problemen CBR - 29398-743

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2019 - 29984-862

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning Wet op de lijkbezorging - 30696-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdere vormgeving van de transportindicatie in de najaarsronde SDE+ - 31239-304

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over" en het rapport "Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis" van ZonMw - 31765-435

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 - 31865-153

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op doorrekening OKA van PBL - 32813-391

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gaswinningsniveau Groningen in 2019-2020 - 33529-678

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Integrale Adviescommisie Omgevingswet over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - 34864-21

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarrapportage juli-december 2018 van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 35000-IV-68

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatievoorziening rondom strafproces tegen de heer Wilders - 35000-VI-130

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie AIV-advies "China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa" - 35207-2

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief derden:

Toestemming voor deelname aan technische briefing - 2019Z13359

- 26 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting - 2019Z17021

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-152

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 11 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284).

Naar boven