13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten - 34987

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering - 34989

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) - 34991

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 09 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) - 34992-(R2106)

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt - 34994

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) - 34997

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 juli 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Vierendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 juli 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34629, 34805, 34806, 34808, 34824, 34825, 34826, 34827, 34828, 34829, 34854, 34911, 34912, 34950-VI, 34950-IX, 34950-XV, 34699, 34960-VI, 34960-VIII, 34960-IX, 34960-XV, 34795, 34830, 34831, 34832, 34833, 34871, 34888, 34897, 34903, 34932, 34933, 34936 en 34939 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 juli 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34915 en 34916 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op het verzoek van de leden Van Nispen en Renkema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid - 17050-543

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti's - 19637-2414

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Flexibilisering asielketen - 19637-2415

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landgebonden asielbeleid Afghanistan - 19637-2416

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landgebonden asielbeleid Irak - 19637-2417

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landgebonden asielbeleid China - 19637-2418

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot Extra begeleiding- en toezichtlocaties (ebtl) - 19637-2419

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018 - 21109-235

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 juli 2018 - 21501-02-1894

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 - 21501-02-1895

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 07 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 en het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni 2018 - 21501-02-1896

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 juli 2018 - 21501-02-1897

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 - 21501-02-1898

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 juli 2018 - 21501-02-1899

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2018 - 21501-02-1900

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie CBS-cijfers in het kader van de bronnenrevisie - 21501-03-120

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over voorstel Europese begroting 2019 - 21501-03-121

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Raadscompromis Europese begroting 2019 - 21501-03-122

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het toevoegen van een extra onderwerp aan de eurogroep - 21501-07-1535

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 juni 2018, over het besluit van de Europese Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma - 21501-07-1536

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen algemeen overleg voltooiing Europese bankenunie - 21501-07-1537

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 5 juli 2018 - 21501-07-1538

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Brussel - 21501-07-1540

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Milieuraad van 25 juni 2018 - 21501-08-739

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 - 21501-20-1354

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie transparantie-initiatief eurogroep - 21501-20-1355

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Hijink over het bedrag dat Nederlandse overheden kwijt zijn aan uitvoeringskosten van de EU-begroting - 21501-20-1356

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 29 en 30 augustus 2018 te Wenen - 21501-28-178

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 29 en 30 augustus 2018 te Wenen - 21501-28-179

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli in Wenen - 21501-30-438

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018 - 21501-31-491

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 19 en 20 juli 2018 - 21501-31-492

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk - 21501-31-493

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele EU-Gezondheidsraad van 10-11 september 2018 in Wenen - 21501-31-494

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 22 juni in Luxemburg - 21501-31-495

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 - 21501-32-1120

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 - 21501-32-1121

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2018 - 21501-34-300

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele EU-Jeugdraad van 3 september 2018 in Wenen - 21501-34-301

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië - 22054-300

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 22112-2619

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines - 22112-2620

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 22112-2621

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending fiches inzake taxonomie (COM (2018) 353), verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers (COM (2018) 354) en low-carbon benchmarks (COM (2018) 355) - 22112-2622

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Voorstel Verordening Commissie programma Creative Europe 2021-2027 - 22112-2623

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport - 22112-2624

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK- Verordeningen Pericles IV-programma - 22112-2625

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - verordening EFRO en Cohesiefonds 2021-2027 - 22112-2626

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) 2021-2027 - 22112-2627

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de ESI-fondsen. - 22112-2628

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening voor het Europees globaliseringsfonds - 22112-2629

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - ESF+ verordening - 22112-2630

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU - 22112-2631

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening tot instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen - 22112-2632

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma - 22112-2633

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche EU-verordening mechanisme grensoverschrijdende samenwerking - 22112-2634

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: wijziging verordening 883/2013 (OLAF) - 22112-2635

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel BNC-fiche Gezamenlijke Mededeling "het opbouwen van weerbaarheid en reactiecapaciteit tegen hybride dreigingen" - 22112-2636

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening minimum vereisten waterhergebruik - 22112-2637

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging EG-Bewijsverordening - 22112-2638

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging EG-Betekeningsverordening - 22112-2639

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening afstemming rapportageverplichtingen in EU-milieuwetgeving - 22112-2640

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg - 22112-2641

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Rechten en Waarden Programma - 22112-2642

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Justitie Programma - 22112-2643

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening voor de realisatie van een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, de Connecting Europe Facility (CEF) - 22112-2644

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - LIFE-verordening 2021-2027 - 22112-2645

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Wijziging van de machtigingsverordening van de EU inzake staatssteun - 22112-2646

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening voor het programma van de interne markt - 22112-2647

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening en Besluit Horizon Europa 2021 2027 - het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie - 22112-2648

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - besluit Raad wijziging beschikking ITER - 22112-2649

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T) - 22112-2650

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn betreffende facultatieve verleggingsregeling en het snelle reactie mechanisme tegen btw-fraude - 22112-2651

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn betreffende een definitief btw-systeem - 22112-2652

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken - 22112-2653

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: verordening raamwerk voor duurzame investeringen - 22112-2654

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening duurzaamheidsoverwegingen bij investeringen en advisering - 22112-2655

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 in verband met low-carbon benchmarks en positive carbon impact benchmarks - 22112-2656

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche : Richtlijn EU Emergency Travel Document - 22112-2657

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU Pollinators Initiative - 22112-2658

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening ABC Waiver - 22112-2659

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen - 22112-2660

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU-Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken tot tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier - 22112-2661

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel BNC fiches: COM (2018) 460, COM (2018) 465/F1 en COM (2018) 462 - 22112-2662

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 - 22112-2663

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Digital Europe programma (2021-2027) - 22112-2664

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Invest EU-programma - 22112-2665

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening programma Europees Solidariteitskorps - 22112-2666

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Douane-programma - 22112-2667

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Fiscalis-programma - 22112-2668

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - EU-Ruimtevaartprogramma - 22112-2669

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - LGO-besluit - 22112-2670

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening financieel programma ontmanteling nucleaire faciliteiten en beheer kernafval - 22112-2671

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening tot oprichting Asiel en Migratiefonds (AMF) - 22112-2672

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Fonds voor interne veiligheid (herdruk) - 22112-2673

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening voor het instrument voor grensbeheer en visa als onderdeel van het Geïntegreerd Grensbeheerfonds - 22112-2674

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Instrument financiering douanecontroleapparatuur - 22112-2675

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Oprichting van het Europees Defensiefonds - 22112-2676

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling onderwijs in noodsituaties en aanhoudende crises - 22112-2677

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU strategie tegen illegale vuurwapens en munitie - 22112-2678

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Herziening controleverordening visserij - 22112-2679

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Europese Commissie over initiatieven chemicaliënbeleid en circulaire economie - 22112-2680

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Raadsbesluit European Peace Facility - 22112-2681

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking - 22112-2682

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid - 22112-2683

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: MFK - Verordening Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA III) - 22112-2684

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten - 22112-2685

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken herziening dual use-verordening en inzet kabinet - 22112-2686

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen in relatie tot transnationaal onderwijs - 22452-67

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de commissie over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden - 23235-176

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang met de gesprekken met Israël en de Palestijnse Autoriteit over de instelling van een corridor - 23432-470

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018 - 23530-119

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-258

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief op het terrein van marktwerking en mededinging - 24036-429

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen - 24077-422

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart - 24804-97

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV (Kamerstuk 25087-193) - 25087-218

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatiewetsvoorstel "Anti Tax Avoidance Directive" (ATAD1) - 25087-219

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang C2000 en alarmnummer 112 - 25124-90

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan - 25268-164

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport inzake de vijfjaarlijkse wettelijke evaluatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen - 25268-165

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht - 25268-166

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) - 25268-167

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede nationale rapportage Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval - 25422-226

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg - 25424-419

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 - 25424-420

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg - 25424-421

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek (niet-)gecontracteerde ggz - 25424-422

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wachttijden in de ggz - 25424-423

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen BOPZ in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen - 25763-28

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Technisch probleem in productieproces reisdocumenten - 25764-109

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang onderzoek asbest in cosmetica - 25834-146

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verjaring aansprakelijkheidsclaim bij asbestschade - 25834-147

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken programmatische aanpak asbestdaken en beantwoording commissiebrieven - 25834-148

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Recht op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - 25834-149

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 31 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de toepassing van de Regeling met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart - 25847-135

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 73ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN - 26150-171

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018 - 26234-215

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van de uitvoering sociale zekerheid - 26448-605

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Arbitragezaak tussen de SVB en Capgemini betreffende het Multi-regelingen-systeem (MRS) - 26448-606

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 21 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering moties Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - 26485-291

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agenda Digitale Overheid "NL DIGIbeter" - 26643-549

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programma eID - 26643-550

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur Digitale Overheid - 26643-552

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoekrapport 'Algoritmes en grondrechten' van de Universiteit Utrecht - 26643-553

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het project Rehosting AGS/DTV - 26643-554

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op definitief BIT-advies voor het programma ICT-werkplekdienstverlening OCW - 26643-555

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 - 26956-211

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Inspectierapport naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol - 27565-170

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief tabak en alcohol - 27565-171

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Landelijk Meetnet Water 2 (LMW2) - 27625-447

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

REACH-verordening en de bescherming van drinkwaterbronnen - 27625-448

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de huidige droogteperiode en de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen hiervan te beperken - 27625-450

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van het Amerikaanse onderzoek naar scheuren in de springstof bij Excalibur-granaten - 27830-258

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 22 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen - 27858-433

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering toezeggingen gewasbescherming buiten de landbouw - 27858-434

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden - 27858-435

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak toekomst BRP-stelsel - 27859-127

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoeken commissie over de Onderwijscoöperatie - 27923-316

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de inzet van de NOA-gelden voor extra leraren in het primair en voortgezet onderwijs - 27923-317

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Extra actie tegen het lerarentekort - 27923-318

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken pachtbeleid - 27924-72

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021 - 27925-632

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over de Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021 - 27925-633

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder (Kamerstuk 24515-401) - 27926-284

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging oneigenlijk gebruik huurtoeslag - 27926-285

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Voortman c.s. over het initiatiefrecht voor huurders (Kamerstuk 34775-XVIII-16) - 27926-286

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang - 28286-986

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport "Merchants of misery; How the Dutch State supports animal suffering abroad" - 28286-987

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan brandveilige veestallen - 28286-988

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift reactie op de brief van Warmteservice over de voortgang van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op het gebied van koolmonoxide - 28325-175

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren - 28325-176

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving) - 28479-78

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het integraal actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 28642-103

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Bewust Omgaan met Veiligheid - 28663-71

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

NATO Defence Planning Capability Review - 28676-299

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 - 28676-302

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Akkoord Stuurgroep Nederlandse Vereniging van Journalisten - 28684-537

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd - 28741-52

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van de Veiligheidsregio Utrecht inzake de gevolgen van de voorgenomen herindeling Vijfheerenlanden voor de wettelijke samenwerkingsverbanden - 28750-72

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij - 28973-200

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op advies Gezondheidsraad "Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies" - 28973-201

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 03 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "De selectie voor rechters geanalyseerd" - 29279-452

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitalisering rechtspraak - 29279-453

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Storing mobiele netwerk elektronische enkelband - 29279-455

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 09 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief inzake het bericht "Vicieuze cirkel groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn" (Volkskrant 7 juni 2018) - 29282-311

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken omtrent de commissie Geurhinder Veehouderij - 29383-302

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De voortgang van het Kustpact - 29383-303

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief wegvervoer en verkeersveiligheid - 29398-606

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

WODC-onderzoek beginnersregeling - 29398-607

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening - 29447-43

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkeling wooncoöperaties - 29453-480

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) - vervangend referentieland - 29477-506

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland - 29477-507

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake uitvoering moties over medicinale cannabis (Kamerstuk 29477-484-485-486) - 29477-508

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) - 29477-511

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergoeding geneesmiddel nusinersen - 29477-512

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken terugroepactie van een aantal medicijnen met de grondstof valsartan dat is verontreinigd - 29477-514

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieel arrangement voor het geneesmiddel daratumumab - 29477-515

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op een drietal studies over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-490) - 29477-516

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties - 29521-363

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties - 29521-364

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties - 29521-365

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over stimuleren van een professionaliseringsslag in het sociaal werk (Kamerstuk 34300-XVI-57) - 29538-265

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies "De vele kanten van banen combineren" - 29544-838

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Inspectie SZW "Ontslag aangevraagd en dan?" - 29544-839

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 09 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verruiming quotum jaar twee Aziatische horecaregeling - 29544-841

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek stage na opleiding - 29544-842

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2018, over de intimidatie van een moskeegemeenschap in Oosterhout - 29614-104

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarbericht politie - 29628-799

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Medewerkersmonitor Politie 2018 - 29628-803

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het WODC-rapport, uitputting One Stop Shop, uitbesteding bloedonderzoeken drugs in het verkeer - 29628-804

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tegemoetkoming aan de toezeggingen gedaan door minister Blok tijdens het AO Venezuela d.d. 30 mei 2018 - 29653-41

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake twee handhavingsverzoeken bij de ILT - 29665-345

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verklaring van Leeuwarden van de Waddenzee Regeringsconferentie - 29684-162

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding Kennisprogramma Celsus - 29689-928

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief (casemanagement) dementie - 29689-929

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Potentiële kandidaat Voorwaardelijke toelating - 29689-930

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

ACM-NZa rapport "Beter kiezen op de polismarkt" - 29689-931

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 29689-933

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Potentiële kandidatuur van langdurige fysiotherapie bij reumatoïde artritis en axiale spondyloarthritis - 29689-934

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal Brainport Eindhoven - 29697-51

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio - 29697-52

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal Zeeland - 29697-53

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 06 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Envelop inzet Caribisch Nederland - 29697-54

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit politiegegevens in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van de onderstandsuitkering bij deelname aan een terroristische organisatie - 29754-463

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twee in Turkije veroordeelde Nederlandse uitreizigers - 29754-464

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging voorhangtermijn Wijzigingsbesluit onderstand BES en Besluit politiegegevens - 29754-465

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op WODC-onderzoek "Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland" - 29754-466

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 juni 2018, over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi's - 29754-467

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overname Siemens Hengelo door VDL - 29826-107

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur (Kamerstuk 34550-V-31) - 29862-56

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak rond overwegen - 29893-217

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Arno Rutte c.s. over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers (Kamerstuk 29911-191) - 29911-206

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord - 29911-207

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeken van WODC en P&W naar georganiseerde criminaliteit - 29911-208

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Letter of Intent Eurostar - 29984-788

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 24 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de vraag van het lid Laçin, gesteld tijdens het algemeen overleg van 6 juni 2018, over verschillen in taxatierapporten voor een specifieke woning in Rosmalen - 29984-789

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarlijkse rapportage m.b.t. gedetineerdenbegeleiding in het buitenland - 30010-39

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging reactie op de motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland - 30012-91

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Laatste ontwikkelingen rondom VMBO Maastricht en reactie op het verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2018, over een overzicht van alle klachten over LVO die sinds 2016 bij de onderwijsinspectie zijn binnengekomen - 30079-75

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duidelijkheid voor de leerlingen van VMBO Maastricht - 30079-84

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht - 30079-85

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief VMBO Maastricht - 30079-87

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Kröger over extra luchtvervuiling door sjoemeldiesels (Kamerstuk 30175-294) - 30175-309

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen naar aanleiding van het debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland d.d. 23 mei 2018 - 30176-37

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs - 30196-606

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief energiebesparing - 30196-607

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming voor een technische briefing over het Commissievoorstel voor sovereign bond-backed securities (SBBS) - 2018Z13293

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor een technische briefing over het advies van SodM naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning in Groningen - 2018Z13313

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op e-mail van LGBT Asylum Support over onder andere Oekraïne "Veilig land van herkomst", lhbti-asielzoekers en schending mensenrechten - 2018Z13379

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording vragen over implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL - 2018Z13621

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief Eerste Kamer over kosten drinkwatervoorziening en riolering Caribisch Nederland - 2018Z13625

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 05 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Gemeentenieuws van SZW 2018-3 - 2018Z14027

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op brief van het Register Belastingadviseurs (RB) over knelpunt bij oudedagsverplichting (ODV) - 2018Z14066

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname aan technische briefing over het wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie (Kamerstuk 34608) - 2018Z14073

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil - 2018Z14079

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Rusland - 2018Z14213

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor een voorgenomen werkbezoek aan Libië en Tunesië van 21 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018 - 2018Z14235

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de regeling van de belastingrente - 2018Z14347

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 24 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over veiligheid en kwaliteit forensische zorg - 2018Z14640

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 augustus 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op de brief van de Nationale ombudsman over ongewenste effecten van wet- en regelgeving - 2018Z14684

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 augustus 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoeken commissie over deelname aan rondetafelgesprekken - 2018Z14735

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 augustus 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Publicaties ILT van mei en juni 2018 - 2018Z14790

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 augustus 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op de burgerbrief van dhr. S. te R. met nadere vragen over toezicht op erfpacht - 2018Z14842

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 augustus 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief Europese Commissie:

Report on the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and Doing Less More Efficiently - 2018Z14131

Organisatie, Europese Commissie - 16 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: Online identiteit en regie op persoonsgegevens - 34993

Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD) - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen - 34996

Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 13 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de 27ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Berlijn 7 t/m 11 juli 2018. - 22718-41

griffier, A.W. Westerhoff - 02 augustus 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum - 34270-36

voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 18 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba van 11 juli 2018 tot 15 juli 2018 - 34775-IV-48

voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, A. Pechtold (D66) - 17 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO) n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 34550-VIII-7) - 34775-VIII-141

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 05 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

- Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (34987);

b. de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering (34989);

c. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991);

- Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992).

d. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: Online identiteit en regie op persoonsgegevens (34993);

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994);

- Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997);

f. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996).

Naar boven