Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 16, item 19

19 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken (onderdeel economie en innovatie)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel economie en innovatie),

te weten:

 • -de motie-Smaling/Agnes Mulder over bedrijven in de aardbevingsregio als eerste in aanmerking laten komen voor herstel van de aardbevingsschade (34550-XIII, nr. 24);

 • -de motie-Ziengs over een programmamanager voor ondernemers die door de overheid gestimuleerde innovatieprojecten hebben opgestart (34550-XIII, nr. 25);

 • -de motie-Ziengs over een onderzoek naar de investeringen in Brainport Eindhoven (34550-XIII, nr. 26);

 • -de motie-Agnes Mulder over in 2020 2,5% van het bbp aan R&D uitgeven (34550-XIII, nr. 28);

 • -de motie-Agnes Mulder/Verhoeven over het erkennen van Brainport Eindhoven als mainport van Nederland (34550-XIII, nr. 29);

 • -de motie-Agnes Mulder over onderzoek naar vereenvoudiging van de postcoderoos (34550-XIII, nr. 30);

 • -de motie-Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut (34550-XIII, nr. 31);

 • -de motie-Mei Li Vos c.s. over het overnemen van de aanbeveling van de Rli over Brainport Eindhoven (34550-XIII, nr. 32);

 • -de motie-Graus over het oprichten van een Staatsspaar- en ondernemersbank (34550-XIII, nr. 34);

 • -de motie-Graus over het ongedaan maken van de premieverhoging voor de BMKB (34550-XIII, nr. 35);

 • -de motie-Graus over een tijdelijke taskforce zzp (34550-XIII, nr. 36);

 • -de motie-Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb (34550-XIII, nr. 37);

 • -de motie-Verhoeven/Mei Li Vos over het centraal stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid (34550-XIII, nr. 38);

 • -de motie-Verhoeven over stoppen met het organiseren van Startup Fest-conferenties (34550-XIII, nr. 39);

 • -de motie-Van Veldhoven over een impuls aan de cascadering van biomassa (34550-XIII, nr. 40);

 • -de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over een verplichte besparing van 9 petajoule door de energie-intensieve industrie (34550-XIII, nr. 41);

 • -de motie-Van Veldhoven over het niet uitkeren van de subsidie op het bijstoken van biomassa zolang er geen volledige overeenstemming over de duurzaamheidscriteria is (34550-XIII, nr. 42);

 • -de motie-Bruins over een regieteam innovatieve en duurzame bouw (34550-XIII, nr. 43);

 • -de motie-Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw (34550-XIII, nr. 44);

 • -de motie-Bruins/Dik-Faber over eerlijke toegang van lokale ondernemers tot opdrachten bij de versterkingsopgave in Groningen (34550-XIII, nr. 45);

 • -de motie-Van Tongeren/Jan Vos over geen gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken (34550-XIII, nr. 46);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over een toptienpositie op de index voor sociaal ondernemerschap (34550-XIII, nr. 47);

 • -de motie-Van Tongeren/Jan Vos over het gasvrij maken van bestaande wijken (34550-XIII, nr. 48);

 • -de motie-Van Tongeren over het in kaart brengen van stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden door particulieren (34550-XIII, nr. 49);

 • -de motie-Ouwehand over geen toegang voor kolenstroom tot het Nederlandse elektriciteitsnet (34550-XIII, nr. 50);

 • -de motie-Ouwehand over geen geld voor monomestvergisters maar voor zonne-energie (34550-XIII, nr. 51);

 • -de motie-Ouwehand over voorrang geven aan de meest duurzame vormen van hernieuwbare energie (34550-XIII, nr. 52);

 • -de motie-Öztürk over onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren op de ondernemersmarkt (34550-XIII, nr. 53).

(Zie vergadering van 27 oktober 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (34550-XIII, nr. 30) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren/Jan Vos (34550-XIII, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering streeft naar een economie die op termijn zo min mogelijk steunt op fossiele energie en dat onze infrastructuur hierbij moet passen;

overwegende dat Nederland voor een nieuwbouwopgave en verduurzamingsopgave staat;

verzoekt de regering om in de Energieagenda aan te geven hoe de gasaansluitplicht op korte termijn geschrapt gaat worden uit de relevante wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54, was nr. 46 (34550-XIII).

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren/Jan Vos (34550-XIII, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ruim 90 gemeenten en partijen, waaronder netbeheerders, willen dat bestaande woningen rond 2030 gasvrij worden;

overwegende dat de overgang naar gasvrije wijken gevolgen heeft voor de noodzaak en waarde van bestaande gasinfrastructuur;

verzoekt de regering om in de Energieagenda de wenselijkheid in kaart te brengen om gemeenten de regie te geven om te komen tot plannen voor het gasvrij maken van bestaande wijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55, was nr. 48 (34550-XIII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Smaling/Agnes Mulder (34550-XIII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs (34550-XIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs (34550-XIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34550-XIII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Verhoeven (34550-XIII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch c.s. (34550-XIII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mei Li Vos c.s. (34550-XIII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (34550-XIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (34550-XIII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (34550-XIII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (34550-XIII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Mei Li Vos (34550-XIII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (34550-XIII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34550-XIII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (34550-XIII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34550-XIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins (34550-XIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins (34550-XIII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Dik-Faber (34550-XIII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Jan Vos (34550-XIII, nr. 54, was nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (34550-XIII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Jan Vos (34550-XIII, nr. 55, was nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34550-XIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (34550-XIII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (34550-XIII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (34550-XIII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (34550-XIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 44 over innovatieve scheepsbouw is aangenomen, ontvang ik graag binnen twee weken een brief van de regering over hoe zij deze motie zal uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.