34 408 Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ULENBELT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, de inspectie SZW meer taken krijgt en dat hiervoor vooralsnog geen extra medewerkers worden aangenomen;

van mening dat, het bieden van wederzijdse bijstand en het uitvoeren van administratieve samenwerking tussen landen niet ten koste mag gaan van de inspectiecapaciteit;

verzoekt de regering scherp in de gaten te houden dat de extra taken niet leiden tot een vermindering van de inspectiecapaciteit en indien dit zich voordoet een voorstel aan de Kamer te zenden om dit te voorkomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Van Weyenberg

Kerstens

Naar boven