7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

 • -Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (34391); 

 • -Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144) (34280-R2058); 

 • -Goedkeuring van het op 29 september 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) (34371-R2066); 

 • -Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (34191); 

 • -Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg (34238); 

 • -Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922). 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34228-13; 34300-A-57. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VAO Terrorismebestrijding, met als eerste spreker het lid Helder namens de PVV; 

 • -het VAO Post, met als eerste spreker het lid Mei Li Vos namens de PvdA; 

 • -het VAO Groene groei, met als eerste spreker het lid Van Tongeren namens GroenLinks; 

 • -het VAO Participatiewet, met als eerste spreker het lid Schouten namens de ChristenUnie; 

 • -het VAO Onderwijs op een andere locatie dan school, met als eerste spreker het lid Rog namens het CDA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Belhaj namens D66. 

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. D66 doet het verzoek tot een rappel aan de minister van Defensie naar aanleiding van onze nog steeds onbeantwoorde vragen over de eventuele schadevergoeding voor Libanonveteranen. De VVD steunt dit verzoek. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Vorige week heb ik een rappel gedaan over Kamervragen over de schilderijen die uit het Westfries Museum in Hoorn geroofd zijn en zich nu in Oekraïne bij wat louche figuren bevinden. Dat was voor u de reden om met een nieuw plan te komen om Kamervragen beantwoord te krijgen. Helaas zijn deze Kamervragen nog niet beantwoord. Ik doe het verzoek om deze Kamervragen echt voor maandag 12.00 uur beantwoord te zien. Anders wil ik graag dat ze dinsdag als mondelinge vragen bij het vragenuurtje worden toegelaten. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Verder zeg ik tegen de heer Omtzigt: wacht u eerst mijn voorstel af. Als het goed is krijgen alle leden vandaag een brief. 

De heer Omtzigt (CDA):

Geduld is niet mijn sterke kant, maar één dag wachten lukt nog zeker. 

De voorzitter:

Één uur. 

De heer Omtzigt (CDA):

Dan lukt het helemaal. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven