Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 31, item 21

21 Stemming motie Jeugdzorg

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V en J voor het jaar 2016,

te weten:

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over specialistische kennis van het FPKM betrekken bij het aantonen van kindermishandeling in de strafrechtketen (34300-XVI, nr. 109).

(Zie wetgevingsoverleg van 16 november 2015.)

De voorzitter:

De motie-Keijzer/Bergkamp (34300-XVI, nr. 109) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) te Utrecht aan dezelfde eisen voldoet als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

verzoekt de regering om bij het aantonen van kindermishandeling in de strafrechtketen specialistische kennis zoals die van het FPKM te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 144, was nr. 109 (34300-XVI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Keijzer/Bergkamp (34300-XVI, nr. 144, was nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee is er een einde gekomen aan de stemmingen.