Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 14, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34039, 34069, 34160 en 34196 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Indische Kwestie - 20454-113 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 26 oktober 2015 - 21501-04-175 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oprichting Nederlands Investeringsagentschap - 22112-2008 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België - 24587-624 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten - 25883-262 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vijftiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 - 25928-72 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 23 september 2015 over WW-daglonen - 26448-542 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpregeling beheer verpakkingen - 28694-131 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Adolescentenstrafrecht - 28741-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beoordeling zorg basispakket Zvw - 29689-660 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs - 31288-490 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs - 31288-491 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoofdlijnenakkoord over de waterzuivering in de glastuinbouw - 32627-20 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen - 32637-204 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom gaswinning bij Saaksum - 33529-202 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inclusieve ontwikkeling in de Nederlandse programma's voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 33625-182 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens debat van de wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) - 33865-(R2024)-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vormgeving vervolging en berechting MH17 - 33997-52 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen inzake de postmobiel en aansprakelijkheid van aangetekende brieven - 34024-32 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 34300-IV-23 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Correctie van het antwoord op vraag 235 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, deel Economie en Innovatie - 34300-XIII-16 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot oprichting van een holding naar aanleiding van fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto - 34315-1 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake werkbezoek aan Marokko inzake terrorismebestrijding - 2015Z18236 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van ambtenaar aan bijzondere procedure over Clingendael-rapport 'Multi-year Defence Agreements: a Model for Modern Defence? - 2015Z18263 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift brief aan Gemeente Noordoostpolder over verzoek om opsporingsvergunning niet te verlengen - 2015Z18716 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van Natuurboerderij Hoeve Stein met betrekking tot fosfaatrechten - 2015Z18725 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over vastgoed - 2015Z18833 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname technische briefing inzake Nederlands EU-Voorzitterschap op 5 november 2015 - 2015Z18843 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over evaluatie begrotingscyclus 2014 en focusonderwerp verantwoording 2015 - 31865-71 

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een brief van de heer H. Essers getiteld: "Nepparlement". Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie.