15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) - 34196 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 april 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol - 34197 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 07 mei 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - 34198 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 mei 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) - 34199 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 mei 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) - 34205 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 mei 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman - 17050-504 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC - 19637-1994 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) over handel op 7 mei 2015 - 21501-02-1493 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 april 2015 - 21501-02-1495 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 april 2015 - 21501-02-1496 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 mei 2015 te Brussel - 21501-07-1256 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 24 en 25 april te Riga - 21501-07-1257 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015 - 21501-07-1258 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve Nationaal Hervormingsprogramma 2015 - 21501-07-1259 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-562 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de extra Europese Raad van 23 april 2015 - 21501-20-981 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken brief Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap - 21501-28-125 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21-22 april 2015 - 21501-31-371 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015 - 21501-32-837 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015 - 21501-32-838 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2015 - 21501-32-839 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Energieraad op 15 en 16 2015 te Riga- 21501-33-540 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2015 - 21501-34-246 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 mei 2015, over het verslag van de vergaderingen van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 25 november 2014 (cultuur en audiovisueel) en 12 december (onderwijs) 2015 (en over het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda inzake de Formele sportraad van 25 november 2014 te Brussel - 21501-34-247 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake voorgenomen wijzigingen in de autorisatieprocedure onder de REACH-verordening (1907/2006) - 22112-1962 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling en richtlijnen Fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking - 22112-1963 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en over het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 maart 2015, over bezetting gemeentehuis Oss door thuiszorgmedewerkers en de algehele chaos in de Wmo en het bericht dat gemeenten minder voor de thuiszorg betalen dan het kost - 23235-117 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) - 23908-(R1519)-120 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 april 2015, over wietteelt - 24077-345 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken betreffende de aanvraag tot financiële zekerheidstelling van de vergunninghouder van Kerncentrale Dodewaard - 25422-120 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten 25764-90 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Nederlandse inzet bij de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2015 - 26234-172 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG) - 26642-133 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijke overleg over de beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet - 26695-101 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Leerplichtbrief 2015 - 26695-102 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 april 2015, over het bericht "Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees" - 26991-472 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken m.b.t. het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid - 27561-43 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels - 27565-132 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015 - 27859-78 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verhoging kwaliteit instroom in de lerarenopleiding - 27923-203 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om een reactie op een artikel in Daily Sabah over de arrestatie van Turkse militairen - 27925-535 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aanschaf van CAF-sprinters via de Ierse route van NS Financial Services - 28165-185 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz - 28165-186 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding COT-rapport "Het Nieuws Gegijzeld" - 28684-440 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2014 over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) - 28753-36 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende hulp en Acute Verloskunde - 29247-209 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2014 - 29248-283 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mogelijkheden termijnbetalingen Wahv verruimd vanaf 1 juli 2015 - 29279-240 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage programma KEI - 29279-241 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-226 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie omtrent de evaluatie van de richtlijn die gemaakt is over de financiering van de onderzoeksscholen - 29338-146 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cijfers verkeersdoden 2014 - 29398-463 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de SCP-studie "Langer in Nederland" - 29407-202 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie over de gesignaleerde problematiek in de brief van de werkgroep "Stop het Zwanendriften" - 29446-91 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 februari 2015, over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties - 29453-381 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017 - 29515-359 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden" - 29515-360 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1 - 29538-184 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet - 29538-185 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel "WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging" - 29538-186 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel van de NOS.nl van 13 april 2015 "Ouderen krijgen thuis te weinig zorg" - 29538-187 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen - 29546-21 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kostendekkend maken leges politie - 29628-530 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Jaarverslagen 2014 van de Alderstafels en toepassing nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22:30 en 23:00 uur - 29665-214 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over het bericht dat de VNG voornemens is om nooit meer een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening af te sluiten - 29817-136 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 maart 2015, over het bericht 'NS rijdt jaren met onveilige treinen' - 29893-189 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over het bericht dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant een puinhoop is - 29911-107 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen algemeen overleg Georganiseerde Criminaliteit d.d. 12 februari 2015 - 29911-108 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2014 - 29924-124 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Betuweroute en aanleg Derde spoor Duitsland - 29984-601 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht dat er zoveel storingen zijn op het spoor - 29984-602 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 maart 2015, over het SCP- onderzoek "Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk" n.a.v. het bericht 'Participatiesamenleving eist tol op werkvloer' - 30169-40 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 maart 2015, over de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s. - 30175-219 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstelbrief reactie op het rapport "De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland" van het Planbureau voor de Leefomgeving - 30196-308 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek om aanvullende informatie over de kosten van het vervroegd sluiten van kolencentrales - 30196-309 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meldingen incidenten gevaarlijke stoffen - 30373-58 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vraag over social return en de aanbestedingsregelgeving - 30545-161 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Regelgeving voor drones - 30806-29 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de tiende zitting van de intergouvernementele coördinatiegroep van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) voor het waarschuwingssysteem voor tsunami's en andere kustbedreigingen voor de Caribische en aangrenzende regio's (ICG/CARIBE EWS-X), Philipsburg, Sint Maarten, van 19 tot 21 mei 2015; Parijs, 10 april 2015 - 30952-186 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee; Londen, 1 november 1974 - 30952-187 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlagen I en III bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014 - 30952-188 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014 - 30952-189 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009" (Trb. 2015, 61) - 30952-190 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van artikel 15 van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Ontwikkelingsrecht met betrekking tot onderdanen en ingezetenen van het gastland; Rome, 10 april 2015 - 30952-191 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 19 februari 2015 - 30952-192 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van het IT-infrastructuurontwerp en van de herijking IT sourcingsaanpak - 31125-56 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs - 31288-437 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cijfers kinderopvang 2014 - 31322-274 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging omvang inkoop Rijk - 31490-172 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen - 31524-243 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update van de casus Amarantis naar aanleiding van de negende benchmark van de MBO Raad (november 2014) - 31524-244 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit - 31752-9 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Van Nispen c.s. over het blijven bieden van hulp aan de balies van de Juridische Loketten - 31753-98 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie-van Nispen over openstelling balies Juridisch Loket - 31753-99 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ rapport 'Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren' - 31765-141 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-16 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Financiën over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting Belastingen - 31935-17 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-18 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderhandelingen gegevensbeschermingspakket - 32317-281 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Twee jaar Wet financiële markten BES - 32545-27 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg - 32642-9 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte - 32660-63 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Rapportage 2014 - Internationale Mensenrechtenprocedures - 32735-129 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat grenseffectentoets van 4 februari 2015 - 32851-25 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting art. 13 ruimtelijke ontwikkeling - 32861-8 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit - 32861-9 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer - 33131-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen - 33268-29 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming - 33348-17 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' en over de kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-170 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstelreactie op een brief van een aantal gemeenteraden en colleges van kustgemeenten over windenergie op zee - 33561-17 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Benutten gebied IJmuiden Ver voor windenergie op zee - 33561-18 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

TBS en forensische zorg - 33628-9 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie - 33716-32 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie - 33716-33 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee - 33763-73 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel - 33817-11 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid - 33818-69 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem - 33858-33 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schatkistbankieren Stichting Defensiemusea - 33864-6 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU - 33965-16 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 - 33975-19 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) - 34000-IX-26 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over de uitspraken van de Duitse minister Steinmeier van zondag 19 april 2015 over de Armeense genocide - 34000-V-67 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op erkenning door de Duitse president van Armeense genocide - 34000-V-68 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK - 34000-VI-81 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad van Adel - 34000-VII-42 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein - 34000-VII-43 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 - 34000-VIII-91 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-92 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de resultaten van het onderzoek van het Poolse Openbaar Ministerie naar afluisterapparatuur - 34000-X-86 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie - 34000-X-87 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie inzake Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 34041-39 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat "Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers" - 34052-7 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen over de Zvw-pgb en intensieve kindzorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de stand van zaken van de overgangstermijn voor het niet-professionele tarief - 34104-52 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ - 34104-54 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis - 34104-55 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg - 34104-56 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding concept ontwerpbesluit wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-8 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling van de in 2015 op te leveren beleidsdoorlichtingen op het terrein van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34124-2 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek om informatie over wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst - 34196-5 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 - 21109-219 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluiten spoorgoederencorridors - 21501-33-541 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 05 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de NAVO-ministeriële bijeenkomst op 13 en 14 mei 2015 - 28676-222 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst check integriteitsmanagement Rijk - 28844-81 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage burgerbrieven 2014 - 29362-243 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij - 29383-240 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek "Arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals" - 29544-613 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten" - 29683-198 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag - 29689-609 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kandidatuur Nederland Europese Spelen 2019 - 30234-125 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro - 30991-22 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 april 2015, over de veiligheidssituatie en kosten rond de bezetting van het Maagdenhuis - 31288-438 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eigen bijdrage studenten bij te late inschrijving voor tentamens - 31288-439 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapporten: "De prijs van snelheid" - 31288-440 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang - 31322-275 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie taxibeleid - 31521-88 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 05 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM-rapporten betreffende het validatieonderzoek van de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen te Maartensdijk en Zoetermeer - 31574-38 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders - 31765-142 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatwerk in medezeggenschap, een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut - 32012-27 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning pensioenonderwerpen 2015 - 32043-257 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het advies nr. 91 "Nederland en de Arabische regio, principieel en pragmatisch" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) - 32623-149 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Q-support in beeld - 32793-186 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voedingsadviezen bij darmkanker - 32793-187 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport medezeggenschap mbo - 33223-6 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationaal Coördinator Groningen - 33529-171 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding accountantsrapport bij voortgangsrapportage 2 ERTMS - 33652-33 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen - 34000-VII-44 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs - 34000-VIII-93 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2014 en van het rapport 'Evaluatie College voor Examens' - 34000-VIII-94 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Onderzoekraad Integriteit Overheid over een melding gedaan van een vermoede misstand inzake vliegveiligheidsincidenten bij een squadron van de Koninklijke Luchtmacht - 34000-X-88 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport 'Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015' - 34000-XII-68 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden - 34000-XVI-109 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (Kamerstuk 34 041) - 34041-40 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op brief van de commissie inzake stand van zaken contourennota persoonsvolgende financiering - 34104-57 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet "Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal" - 34169-3 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen; Brussel, 15 december 2014 - 34202-(R2051)-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee; Brussel, 20 januari 2015 - 34201-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Antwoorden op vragen van de commissie RU, EZ en Fin bij rapport Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet - 2015Z08344 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie RU, EZ en Fin bij rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT - 2015Z08345 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 04 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een werkbezoek van een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève op 22 en 23 september 2014 - 29427-104 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2014-2015 - 29924-123 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 07 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota van wijziging: 

Nota van wijziging - 33675-7 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst) (34196); 

- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) (34198); 

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (34197); 

c. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34199); 

d. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) (34205). 

Naar boven