13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) - 34235-(R2053) 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) - 34236 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) - 34237-(R2054) 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg - 34238 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES - 34239 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding van het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken "Gymnich" van 29 en 30 augustus 2014 - 21501-02-1505 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015 - 21501-02-1512 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 juni 2015 - 21501-02-1513 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vereenvoudigingsopties voor het Europees emissiehandelssysteem (ETS) - 21501-08-580 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 15 juni 2015 in Luxemburg - 21501-08-581 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Five Presidents' Report inzake de Economische en Monetaire Unie (EMU) - 21501-20-996 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Europese Raad van 25 en 26 juni 2015 - 21501-20-997 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 18 juni 2015 te Luxemburg - 21501-31-376 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 16 juni 2015 - 21501-32-847 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het 10-puntenplan van TLN voor de aanpak van problemen met verstekelingen - 21501-33-549 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afgifte vergunning voor export overtollig defensiematerieel naar Peru - 22054-261 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht "In Europees verband is kabinet tegen rem op bonus" en stand van zaken van de ontwikkelingen in de Europese Unie - 22112-1980 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op consultatie herziening Witboek Transport - 22112-1981 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU-ASEAN - 22112-1982 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling "Betere regelgeving voor betere resultaten - Een EU- agenda" 

- 22112-1983 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving - 22112-1984 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart - 24804-86 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek chronische Q-koorts - 25295-28 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag 5e toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake bestraalde splijtstof en radioactief afval (Joint Convention) - 25422-122 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over het concept Instellingbesluit Bureau ICT toetsing (BIT) - 26643-362 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2015, over ontwikkelingen ten aanzien van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof glyfosaat - 27858-319 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2015, over belangenverstrengeling bij een arts van het VUmc met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 28844-82 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 mei 2015, over de vervolging voor majesteitsschennis - 29279-246 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport commissie Hoekstra over het onderzoek naar de dood van oud-minister Borst - 29279-247 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Drukte op het fietspad - 29398-465 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op rapport SWOV "opschakelen naar meer verkeersveiligheid" - 29398-466 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag 104e Internationale Arbeidsconferentie, Genève 1-13 juni 2015 - 29427-107 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Behandeling artikel 100 brief MINUSMA - 29521-295 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Aangifte onder nummer. Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer" - 29628-540 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar ontwikkeling van de tweedelijnszorg in de jaren 2012 en 2013 - 29689-623 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitnodiging aan alle fractiewoordvoerders op het gebied van terrorismebestrijding om in informele setting nader te worden geïnformeerd over de samenwerking tussen het Rijk en het lokale bestuur bij de uitvoering van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-312 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Informele Zorg - 30169-42 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het opschorten van inwerkingtreding regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen - 30806-30 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme "Don't Look Away" voor de jaren 2016-2017 - 31015-113 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapport inzake monitoring en evaluatie Duurzame Geesteswetenschappen - 31288-476 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over examens in het voortgezet onderwijs - 31289-245 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rekentoets - 31332-51 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en reactie op de motie van het lid Ziengs (Kamerstuk 32637, nr. 178) - 31490-178 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en een reactie op de motie van het lid Ziengs over terugdraaien van de inbesteding van de scanstraat voor het Nationaal Archief - 31490-179 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging tijdens het AO-Voedsel van 9 december 2014 inzake cijfers over de verschillende handelsstromen in de agrofoodsector - 31532-151 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang op het plan "Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen" - 31765-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie overheveling AIO naar SVB - 32037-11 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht - 32043-261 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) - 32127-212 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 oktober a.s. over welke vraag het Italiaanse Voorzitterschap in relatie tot het agendapunt Europees Openbaar Ministerie wil bespreken - 32317-309 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 07 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 te Luxemburg - 32317-311 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van 25 maart 2015 over het gepubliceerde onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit - 32620-158 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning zuiveringsplicht glastuinbouw - 32627-19 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMW over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars - 32793-190 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 32802-14 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschuiving budget binnen cultuurbegroting - 32820-136 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming - 33348-111 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit Gaswinning Groningen in 2015 - 33529-174 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, om een overzicht om de meetresultaten en de onderzoeksopzet van het onderzoek van TNO naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen per ommegaande openbaar te maken en een reactie van SODM aangaande hun eerdere advies in relatie tot dit TNO onderzoek - 33529-175 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de behandeling van het voorstel voor een Europees Openbaar Ministerie (EOM) tijdens de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 - 33709-10 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie om geen onomkeerbare stappen te zetten bij de verhuizing van de Defensie Materieel Organisatie en bij eventuele nieuwe vastgoedmaatregelen - 33763-80 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag van de Koninkrijksconferentie 2015 - 33845-11 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Bashir c.s. over gratis fietsvervoer in de trein buiten de spits en in de weekenden (Kamerstuk 33 888, nr. 10) - 33888-16 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum - 33897-6 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang - 33977-6 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer "Belastinguitgaven en milieueffecten" - 34000-61 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Handreiking Treasury - 34000-B-27 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 - 34000-IX-29 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid - 34000-VII-49 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Kamerstuk 34000 VII, nr. 11) - 34000-VII-50 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken patiëntenvervoer Waddeneilanden - 34000-X-104 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib - 34002-103 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) - 34104-62 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 - 34104-63 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet Nederlands EU-voorzitterschap voor Europese Agenda Stad - 34139-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plannen van aanpak onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2014 m.b.t. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34200-VIII-11 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Afschrift van de brief aan Vewin inzake de brief over precariobelasting op nutsnetwerken - 2015Z10986 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van FODOK, Federatie van Ouders met Dove Kinderen, aangaande het internaat voor dove vso-leerlingen te Haren - 2015Z11620 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie Consumentenbond en Wakkerpolis n.a.v. uitspraken van de minister over schikking tussen Nationale Nederlanden en Nederlandse Politievakbond - 2015Z12004 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op twee burgerbrieven met betrekking tot de WIA - 2015Z12038 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief derden met een vraag over tuchtcolleges in laatste drie jaar na schending beroepsgeheim bij melding kindermishandeling - 2015Z12098 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie aan de SMA inzake de private sector op Saba - 2015Z12106 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van woningcorporatie Goede Stede te Almere, mede namens andere woningcorporaties in Flevoland m.b.t. passendheidstoets - 2015Z12115 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Berichtgeving in Algemeen Dagblad over zorgaanbieder mr. L.E. Visserhuis - 2015Z12148 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de email die op 10 juni 2015 is verzonden aan de Armeense kerk Almelo - 2015Z12304 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS op 25 juni 2015 - 2015Z12369 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Aanbieding afschrift van de brief aan mevrouw Voortman inzake een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet open overheid - 33328-17 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur "Nationale Monumentenorganisatie in oprichting" - 32156-56 

voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 29 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief Kamer: 

Aanbieding van de nota van wijziging inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34183-12 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een interparlementaire commissievergadering (ICM) over democratisch toezicht op inlichtingendiensten in de Europese Unie op 28 en 29 mei 2015 te Brussel - 30977-118 

Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 23 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage van DNB over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel - 33283-10 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Polen en Estland van 6 tot en met 9 mei 2015 - 34240-1 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst: 

- Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34156); 

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) 

(34235) (R2053); 

- Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236); 

- Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen) (34237) (R2054); 

- Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES (34239); 

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg (34238). 

Naar boven