7 Stemmingen Landbouw- en Vissrijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand c.s. over een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoïden en fipronil (21501-32, nr. 680);

  • - de motie-Ouwehand/Van Gerven over een Europees verbod op zaadbehandelingen met neonicotinoïden (21501-32, nr. 681);

  • - de motie-Dik-Faber over de uitkomsten van het ICES-onderzoek (21501-32, nr. 682).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (21501-32, nr. 681) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 680) is in die zin gewijzigd (21501-32, nr. 683, was nr. 680) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een tussenrapportage van de beoordeling van de EFSA van de in Europa toegelaten neonicotinoïden en fiprinol het risico voor de gezondheid van bijen bij geen van de toegelaten toepassingen kan uitsluiten;

overwegende het voorzorgbeginsel en het grote publieke belang van de bij;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoïden en fipronil, tenzij onomstotelijk bewezen is dat zij geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand, Van Gerven, Jacobi, Klaver en Van Veldhoven.

Zij krijgt nr. 684, was nr. 683 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

We stemmen eerst over de nader gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 684, was nr. 683) over een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicoteïden … Nee, en mijnheer Pechtold gaat het me nu vertellen: neonicotioniden en … Nou, u hebt het allemaal gelezen. Ik ga over naar fiprinonil … Fipronil. Mevrouw Ouwehand, dank u wel!

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 684, was nr. 683).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij, ondanks mijn uitspraak, wel is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (21501-32, nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven