8 Stemmingen begroting Economische Zaken

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Economie en Innovatie, voor het jaar 2013,

te weten:

  • - de motie-Klever/Jan Vos over gratis beschikbaar stellen van informatie over benzineprijzen (33400-XIII, nr. 42).

(Zie vergadering van 16 januari 2013.)

De voorzitter:

De motie-Klever/Jan Vos (33400-XIII, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de benzineprijzen bij de Nederlandse pomp tot de hoogste van Europa behoren;

overwegende dat 63% van de Nederlandse automobilist graag wil weten waar hij het voordeligst kan tanken en dat de markt hier reeds handige applicaties voor heeft ontwikkeld;

constaterende dat niet alle pomphouders hier aan mee willen werken terwijl zij wel over deze informatie beschikken;

overwegende dat real-time gestandaardiseerde prijsinformatie de basis vormt voor een grootschalig gebruik van dergelijke applicaties;

verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze met zo laag mogelijke administratieve lasten voor ondernemers de publicatieplicht valt vorm te geven en pomphouders te verplichten voor 1 januari 2014 informatie over benzineprijzen gratis beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 120, was nr. 42 (33400-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klever/Jan Vos (33400-XIII, nr. 120, was nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Klever (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, vraag ik een reactie van de minister over de manier waarop hij deze motie wil uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet voor een reactie.

Naar boven