9 Stemmingen Verbreding A27 Utrecht

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent,

te weten:

  • - de motie-Van Tongeren over uitbreiding van de onderzoeksopdracht (33400 A, nr. 42).

(Zie vergadering van 17 januari 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (33400-A, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor zorgvuldige besluiten belangrijk is om recente en relevante cijfers, studies en inzichten mee te nemen in de uiteindelijke afweging;

constaterende dat de huidige onderzoeksopdracht aan de commissie-Schoof vooral is gericht op de vraag of de besluiten die al gemaakt zijn verdedigbaar of juist waren;

verzoekt de regering om het lage economische groeiscenario, dat onder andere in de Kracht van Utrecht-variant zit, op te nemen in de onderzoeksopdracht aan de commissie-Schoof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45, was nr. 42 (33400-A).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (33400-A, nr. 45, was nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven