Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 33, item 10

10 Stemmingen aangehouden motie Belastingplan 2013

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van wetsvoorstellen in verband met het Belastingplan 2013 c.a. (33402, 33403 en 33406),

te weten:

  • - de motie-Klaver over een overgangsmaatregel in verband met aanpassing van de energiebelasting (33402, nr. 35).

(Zie vergadering van 15 november 2012.)

De voorzitter:

De motie-Klaver/Jan Vos (33402, nr. 35) is in die zin gewijzigd (33402, nr. 48) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, vanaf 2014 fiscaal wil stimuleren door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die coöperaties van particuliere kleinverbruikers in hun nabijheid opwekken;

overwegende dat het kapitaalvernietiging zou zijn als reeds opgestarte projecten van coöperaties van particuliere kleinverbruikers zouden stranden in afwachting van deze aanpassing van de energiebelasting;

verzoekt de regering, in overleg met bestaande burgerinitiatieven, betrokken gemeenten en organisaties ter stimulering van decentrale energieopwekking zich in te spannen om ervoor te zorgen dat bestaande initiatieven niet tussen wal en schip vallen in de periode tussen nu en de aanpassing van de energiebelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49, was nr. 48 (33402).

Ik stel vast dat wij nu over deze nader gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Klaver/Jan Vos (33402, nr. 49, was nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.