Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 34, pagina 3257-3259

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (32123 X), te weten:

- de motie-Poppe/Van Velzen over nazorgbeleid voor militairen na uitzending (32123 X, nr. 56);

- de motie-Poppe/Van Velzen over garanderen financiering De Basis (32123 X, nr. 57);

- de motie-Poppe/Van Velzen over uitsluitend werven via advertenties (32123 X, nr. 58);

- de motie-Poppe/Van Velzen over een traject voor militairen die de dienst verlaten (32123 X, nr. 59);

- de motie-Poppe/Van Velzen over de leeftijd waarop militairen mogen worden uitgezonden (32123 X, nr. 60);

- de motie-Poppe/Van Velzen over verwijderen van de site oranjebaretten.nl (32123 X, nr. 61);

- de motie-Poppe/Van Velzen over veteranen met een posttraumatisch stresssyndroom (32123 X, nr. 62);

- de motie-Van Velzen/Peters over opnieuw onderhandelen over het JSS (32123 X, nr. 63);

- de motie-Van Velzen c.s. over tekenen van het Verdrag van Oslo door NAVO-landen (32123 X, nr. 64);

- de motie-Van Velzen c.s. over ondertekening Verdrag van Ottawa (32123 X, nr. 65);

- de motie-Knops c.s. over een cyber security strategie (32123 X, nr. 66);

- de motie-Knops c.s. over langetermijncontracten met werkgevers (32123 X, nr. 67);

- de motie-Knops over toepassing van de DMP-procedure (32123 X, nr. 68);

- de motie-Knops c.s. over medegebruik van defensieterreinen (32123 X, nr. 69);

- de motie-Ten Broeke over extra financiën voor de Defensiebegroting (32123 X, nr. 70);

- de motie-Ten Broeke over instandhouding 5 mei-defilé (32123 X, nr. 71);

- de motie-Ten Broeke c.s. over met één mond spreken door leden van het kabinet (32123 X, nr. 72);

- de motie-Eijsink over het onderzoeksprogramma bij TNO (32123 X, nr. 73);

- de motie-Eijsink c.s. over in stand houden materieelsystemen (32123 X, nr. 74);

- de motie-Eijsink c.s. over beëindigen van betrokkenheid bij het 5 mei-defilé (32123 X, nr. 75);

- de motie-Eijsink c.s. over een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door mkb-bedrijven (32123 X, nr. 76);

- de motie-Brinkman over openbaar maken toelages en bijzondere beloningen van de top van Defensie (32123 X, nr. 77);

- de motie-Voordewind/Eijsink over prioriteit voor een vliegende radar (32123 X, nr. 78);

- de motie-Peters over reactie op het verzoek vóór de internationale Afghanistanconferentie (32123 X, nr. 79);

- de motie-Peters/Knops over intensivering van SSR-activiteiten (32123 X, nr. 80);

- de motie-Pechtold over stembriefbureaus op militaire bases (32123 X, nr. 81).

(Zie vergadering van 3 december 2009.)

De voorzitter:

De motie-Peters/Knops (32123-X, nr. 80) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer kennis heeft genomen van het Nederlandse SSR-beleid dat met het interdepartementaal SSR-team van de ministeries van Defensie, van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking gestalte krijgt;

overwegende dat Nederland binnen de EU tot de top behoort als het gaat om kwaliteit van politietrainers voor buitenlandse missies;

overwegende dat er wereldwijd, ook in Nederland, een gebrek is aan SSR-specialisten, met name politietrainers;

overwegende dat de recente herinrichting van de Brigade Buitenland Missies van de Koninklijke Marechaussee een stap in de goede richting lijkt;

verzoekt de regering, de Kamer in een nota te informeren over de mogelijkheden om binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid in te zetten op intensivering van SSR-activiteiten bij buitenlandse missies met een focus op politietraining, en daarbij in elk geval in te gaan op de volgende punten:

  • - uitbreiding van aantallen uit te zenden trainers van onder andere de KMar;

  • - opleidings- en planningscapaciteiten;

  • - internationale coördinatie en samenwerking teneinde een coherent SSR-beleid te kunnen uitvoeren;

  • - beveiliging van de SSR-specialisten en -activiteiten;

  • - het benodigde budget voor intensivering van SSR-activiteiten;

verzoekt de regering, de Kamer deze nota toe te sturen vóór 1 april 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (32123-X).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (32123-X, nr. 81) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Voorzitter. Bij de algemene financiële beschouwingen diende ik een motie in waarin ik de regering verzocht de veteranendag in Wageningen op 5 mei doorgang te laten vinden. CDA, PvdA en ChristenUnie stemden tegen. Bij de defensiebegroting afgelopen week dienden het CDA, de PvdA en de ChristenUnie gezamenlijk een motie in van dezelfde strekking. Wat een achterkamertjespolitiek! Mijn doel was om de veteranen zo snel mogelijk zekerheid te geven over de veteranendag.

De voorzitter:

Mevrouw Verdonk ...

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Ik wil gewoon een stemverklaring afleggen.

De voorzitter:

De beraadslaging hierover is gesloten. U moet niet opnieuw een debat aangaan. Door namen van andere partijen te noemen gaat het meestal mis en dat gebeurt nu ook. U vervolgt uw betoog.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Wat een achterkamertjespolitiek!

De voorzitter:

Ik heb het geprobeerd.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Mijn doel was om de veteranen zo veel en zo snel mogelijk zekerheid te geven over de veteranendag. Het doel van de coalitiepartijen is om een politiek nummertje te maken over de rug van de veteranen. Hoezo fatsoen? Bah!

De voorzitter:

Mevrouw Verdonk. Ik onderbreek u om u nogmaals uit te leggen dat de beraadslagingen gesloten zijn. U geeft inhoudelijk aan waarom u ergens voor of tegen bent, maar niet met discussie. U moet ook anderen niet uitlokken om met u in discussie te treden.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Ik heb helemaal geen behoefte aan discussie. Ik leg hier een stemverklaring af en die wil ik graag afmaken. Het principiële doel van Trots op Nederland blijft het handhaven van de veteranendag. Dat is het enige doel. Ik zal de motie op stuk nr. 75 dan ook gewoon steunen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (32123-X, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Peters (32123-X, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (32123-X, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (32123-X, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (32123-X, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (32123-X, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops (32123-X, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (32123-X, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (32123-X, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (32123-X, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke c.s. (32123-X, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink (32123-X, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (32123-X, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (32123-X, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (32123-X, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (32123-X, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Eijsink (32123-X, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters (32123-X, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters/Knops (32123-X, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 73 is aangenomen, zou ik graag nog deze week een brief van het kabinet ontvangen in verband met de stemmingen over de amendementen op de begroting volgende week.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.