Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 34, pagina 2961-2963

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700 XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31700 A), te weten:

- de motie-Roemer/Vendrik over vraaggericht openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden (31700 XII, nr. 19);

- de motie-Roemer/Jansen over het brengen van de waterschappen onder verantwoordelijkheid van de provincies (31700 XII, nr. 20);

- de motie-Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode (31700 XII, nr. 21);

- de motie-Koopmans/Koppejan over aanwending van het budget uit de motie-Van Geel (31700 XII, nr. 22);

- de motie-Koppejan c.s. over een verplichte benchmark voor waterschappen (31700 XII, nr. 23);

- de motie-Koppejan c.s. over herstel van de overgang tussen zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta (31700 XII, nr. 24);

- de motie-Koppejan/Boelhouwer over het tegengaan van de effecten van zandhonger (31700 XII, nr. 25);

- de motie-De Krom/Madlener over de belofte van de minister om nog deze regeerperiode te starten met de A4 Midden-Delfland (31700 XII, nr. 28);

- de motie-De Krom/Madlener over het schrappen van de uitgaven voor Anders Betalen voor Mobiliteit (31700 XII, nr. 29);

- de motie-Neppérus over onderbouwing van het rapport van de commissie-Veerman (31700 XII, nr. 30);

- de motie-Roefs/Koopmans over het fiscaal aantrekkelijker maken van de elektrische fiets (31700 XII, nr. 31);

- de motie-Madlener over het naar voren halen van de uitwerking van de Olympische infrastructuur (31700 XII, nr. 32);

- de motie-Madlener over het buiten de spits ophalen van huisvuil (31700 XII, nr. 33);

- de motie-Cramer c.s. over extra kosteneffectieve maatregelen voor de verkeers- en vervoerssector (31700 XII, nr. 34);

- de motie-Cramer c.s. over verdere doorontwikkeling van het regionale ov (31700 XII, nr. 35);

- de motie-Cramer c.s. over bevordering van de vitaliteit van railinfrabedrijven (31700 XII, nr. 36);

- de motie-Vendrik/De Krom over een plan van aanpak voor versnelde introductie van elektrische auto's (31700 XII, nr. 37);

- de motie-Vendrik/Van der Ham over extra maatregelen voor CO2-reductie (31700 XII, nr. 38);

- de motie-Vendrik over de introductie van elektrische auto's als voorwaarde voor de steun aan bedrijven in de verkeerssector (31700 XII, nr. 39);

- de motie-Roefs c.s. over inkrimping van het aantal voertuigcategorieën (31700 XII, nr. 40).

(Zie vergadering van 3 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Neppérus stel ik voor, haar motie (31700-XII, nr. 30) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Roefs/Koopmans (31700-XII, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bereikbaarheid van binnensteden gebaat is bij het stimuleren van woon-werkverkeer per e-bike;

overwegende dat de elektrische fiets ook een gunstig effect heeft op het milieu en een goed middel tegen bewegingsarmoede vormt;

overwegende dat een verhoging van het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling van € 749 naar € 1500 de aankoop van een elektrische fiets zeer aantrekkelijk zal maken;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de elektrische fiets fiscaal aantrekkelijker te maken door het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling te verhogen en dit te realiseren in het komende Belastingplan van 2010 en daarover alvast in de toegezegde fiscale vergroeningsbrief te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (31700-XII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Roemer/Vendrik (31700-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Jansen (31700-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Samsom (31700-XII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Koppejan (31700-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koppejan c.s. (31700-XII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koppejan c.s. (31700-XII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koppejan/Boelhouwer (31700-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Krom/Madlener (31700-XII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom/Madlener (31700-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roefs/Koopmans (31700-XII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (31700-XII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (31700-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-XII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-XII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-XII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/De Krom (31700-XII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Van der Ham (31700-XII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31700-XII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roefs c.s. (31700-XII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.