Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 21, pagina 1690

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ss Rotterdam, te weten:

- de motie-Jansen over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor WWI (29453, nr. 87);

- de motie-Madlener over ontslag van de voltallige directie van Woonbron zonder vertrekpremie of gouden handdruk (29453, nr. 88).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Er zijn veel goede redenen om het vertrouwen in deze minister op te zeggen, maar het is echter niet vol te houden dat de Kamer bewust onvolledig en onjuist is geïnformeerd, zoals in de motie-Jansen is aangegeven. Wij zijn nog wel steeds van mening dat het beter was geweest om een bewindvoerder of een toezichthouder op te voeren in deze situatie. Daarom zullen wij de motie van de SP-fractie niet steunen en ook de andere motie niet.

In stemming komt de motie-Jansen (29453, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29453, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.