Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 71, pagina 4964-4965

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 21 april 2008 van 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de beleidsnota Uitwerking werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar (29544, nr. 132).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Tijdens het debat over het Europese klimaatpakket heb ik een motie over de klimaateffecten van de afschaffing van het melkquotum ingediend. De minister van VROM wilde nog niet op de motie reageren, omdat zij eerst met haar collega van LNV wilde overleggen. Wij zijn nu ruim een maand verder – volgende week is het volgende AO – maar ik heb nog steeds geen reactie gekregen. Ik weet derhalve nog steeds niet wat ik met de motie moet doen. Ik doe een dringend beroep op de minister om uiterlijk aanstaande maandag een reactie op de genoemde motie te geven.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Wit, maar dat wordt mevrouw Van Velzen, als Kamerlid van dienst, naar ik begrijp.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Als steun en toeverlaat, voorzitter.

De SP-fractie zou graag een brief krijgen waarin de minister van Defensie en de minister van VROM verslag doen van de NAVO-bijeenkomst die in maart jongstleden heeft plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over de AWACS-vliegtuigen, de businesscase en in het bijzonder de vervanging van de luidruchtige motoren. Wij zouden graag een verslag van de genoemde bijeenkomst, het standpunt van het kabinet ter zake en ook een reactie op de aangenomen motie van mijn fractiegenoot de heer De Wit (31200, nr. 71) krijgen.

De heer Knops (CDA):

Ik zou daar ook bij willen betrekken de antwoorden op de schriftelijke vragen, die door de heer De Wit en mijzelf over dit onderwerp zijn gesteld.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Uiteraard.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Neppérus.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. In een aantal kranten werd vanochtend uitgebreid melding gemaakt van het Ruimtelijk perspectief Noordzee, een kennelijk uitgelekt plan van het kabinet. Ik zou over deze zaak graag heel snel, als het kan binnen twee weken, een brief van de ministers van VROM en van EZ en van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat willen hebben om helder te krijgen wat er aan de hand is. Bij deze zaak zijn ruimtelijke ordening, windenergie en veiligheid in het geding; dat is nogal wat, dunkt mij.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Polderman.

De heer Polderman (SP):

Voorzitter. Op 4 maart heb ik samen met de heer Irrgang schriftelijke vragen gesteld aan de minister van LNV over de onduidelijkheid en onzekerheid over natuursubsidies. De termijn voor beantwoording daarvan is verstreken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Voorzitter. Gisteren zijn volgens berichtgeving, onder andere op de site allafrica.com, gevechten uitgebroken in Tsjaad tussen de rebellen en regeringstroepen. De situatie is vrij onduidelijk. Er wordt gesproken over mogelijke betrokkenheid van Sudan. Anderzijds is dit wellicht het begin van een groot offensief. De SP-fractie zou graag een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie krijgen met een nadere duiding van de situatie en de gevolgen voor de ontplooiing en het opereren van EUFOR.

Mevrouw Van Gennip (CDA):

Voorzitter. Wij steunen dat verzoek. Wij zouden graag zien dat in de brief specifiek wordt ingegaan op de verschillende zorgen die de fracties naar voren hebben gebracht in het algemeen overleg over de uitzending van troepen.

De voorzitter:

Heeft u een termijn in gedachten, mijnheer Irrgang?

De heer Irrgang (SP):

Zo spoedig mogelijk, lijkt mij, voorzitter. Volgens mij moet het deze week nog kunnen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. Ik zou graag het VAO over de grootschalige opslag van energie op de agenda zetten. Dit verzoek wordt mede ingediend namens mijn Limburgse medestrijder, de heer Hessels van het CDA.

De voorzitter:

Wij zullen het verslag van dit algemeen overleg toevoegen aan de agenda van volgende week.

De vergadering wordt van 14.06 uur tot 16.00 uur geschorst.