Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 71, pagina 5001-5002

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. vier koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389);

inzake Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten (31391);

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn (31392);

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum (31393).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. eenentwintig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 1 april 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30925, 30580, 31221, 31200-G, 31200-F, 31200-E, 31200-C, 31200-B, 31200-XVI, 31200-XV, 31200-XIV, 31200-XIII, 31200-XI, 31200-IXB, 31200-IXA, 31200-VIII, 31200-IV, 31200-III, 31200-IIB, 31220-I en 30979 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 1 april 2008 het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 30362 heeft verworpen.

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over de uitgebreide kabinetsreactie EU-begrotingsherziening (22112, nr. 626);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

  • een, inzake uitstel beantwoording van vragen gesteld tijdens het AO van 25 maart 2008 (30070, nr. 9);

  • een, over het voorstel van wet 30415 dat in de Eerste Kamer met algemene stemmen is aangenomen (30415, nr. 17);

  • een, over de evaluatie werking en ervaring met klokkenluidersregelingen binnen de openbare sector (31200-VII, nr. 52);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over het verpakkingsbeleid (28694 en 29515, nr. 57);

een, van de minister van Defensie, inzake het Activiteiten Plan en Begroting 2009-2013 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (31200-X, nr. 101);

een,van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleid van verslag van de Milieuraad inzake richtlijn kwaliteit van brandstoffen (21501-08, nr. 270);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de problematiek rond de A4 bij Steenbergen (28196, nr. 4);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het verbannen van dierlijk eiwit uit veevoeder (30400, nr. 10);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de aangenomen motie-Cramer/Waalkens (28286, nr. 208);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleid van Verslag 2007 van de Algemene Rekenkamer (31397).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

5. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake producthergebruik auto-onderdelen;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brief aangaande eigen bijdrage psychotherapie.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten (31391);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn (31392);

  • - Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum (31393);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen (31400);

d. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

  • - Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389);

e. de vaste commissie voor Jeugd en Gezin:

  • - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 2009 en de wijziging van het afbouwpercentage (31399).