Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het personeelsbeleid bij Defensie,

- weten:

- de motie-Brinkman/Boekestijn over onvolledige informatie over het Nederlandse defensiebeleid in Irak (30800 X, nr. 58);

- de motie-Lempens c.s. over de te verwachten deelname aan een vrijstellingsregeling (30800 X, nr. 59);

- de motie-Eijsink over voorbereidingen voor een nader onafhankelijk onderzoek (30800 X, nr. 60).

(Zie vergadering van 7 februari 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Lempens stel ik voor, zijn motie (30800-X, nr. 59) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Eijsink (30800-X, nr. 60) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Brinkman/Boekestijn (30800 X, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven