Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het toetsingskader ammoniak natuurbeschermingsgebieden,

- weten:

- de motie-Ouwehand/Van Gent over het budget voor luchtwassers (30654, nr. 30);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over verplichte afstemming tussen de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer (30654, nr. 31);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over aanhouding van het interim-toetsingskader ammoniak (30654, nr. 32);

- de motie-Polderman/Van der Ham over heropening van de besprekingen over Natura 2000 (30654, nr. 33);

- de motie-Koopmans/Cramer over een beheerplan voor de Gelderse Vallei (30654, nr. 34);

- de motie-Waalkens over uitstel van het vaststellen van het toetsingskader (30654, nr. 37);

- de motie-Van der Vlies over opneming van onderdelen van het toetsingskader in een AMvB (30654, nr. 38).

- de gewijzigde motie-Van Gent c.s. over een onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd toetsingskader (30654, nr. 39).

(Zie vergadering van 6 februari 2007.)

De voorzitter:

De fractie van GroenLinks verzoekt om eerst over motie nr. 39, vervolgens over motie nr. 37 en tot slot over motie nr. 33 te stemmen, en aansluitend over de overige moties.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (30654, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gent c.s. (30654, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens (30654, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman/Van der Ham (30654, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (30654, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (30654, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Cramer (30654, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30654, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven