Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van verslag en eindverslag van het Innovatieplatform (27406, nr. 101);

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de stand van zaken implementatie van EG-richtlijnen wetgeving vierde kwartaal 2006 (21109, nr. 167);

 • een, ten geleide van agenda Raad Algemene Zaken en Externe betrekkingen (21501-02, nr. 724);

 • een, ten geleide van verslag Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 725);

 • een, inzake beantwoording vraag van het lid Pechtold over de situatie in Somalië (21501-02, nr. 726);

 • een, ten geleide van derde rapportage Verdrag inzake ESOCUL-Verdrag (30800-V, nr.62);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de voortzetting Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak (29521, nr. 36);

vijf, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van kabinetsreactie advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingen zaken (19637, nr. 1128);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Albayrak (23490, nr. 444);

 • een, over een onderdaklocatie voor gezinnen met minderjarige kinderen (29344, nr. 61);

 • een, ten geleide van monitor Wet schuldensanering natuurlijke personen (30800-VI en 24515, nr. 72);

 • een, over herbezinning burgerlijk procesrecht (30951);

een, van de ministers van Justitie en voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, ten geleide van eindrapportage van de visitatiecommissie Emancipatie bij het ministerie van Justitie (30420, nr. 32);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van agenda informele bijeenkomst ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (23490, nr. 445);

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, inzake reactie van de Stichting "wij vertrouwen stemcomputers niet" (30800-VII, nr. 36);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Informele Cultuur- en Mediaraad (21501-34, nr. 77);

 • een, ten geleide van eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) (30420, nr. 29);

 • een, over de situatie en voorgenomen acties ten aanzien van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) (30800-VIII, nr. 97);

 • een, over de restauratie achterstanden in de monumentenzorg (30800-VIII, nr. 98);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het voornemen gebruik te maken van artikel 6.10 eerste lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (28879, nr. 16);

 • een, over de brief aan de Open Universiteit over de inbedding van deze instelling (30832, nr. 17);

vier, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over de positie van grensarbeiders (26834, nr. 13);

 • een, ten geleide van rapport "Onderweg naar balansdoorlichting reorganisatie Belastingdienst" (30800-IXB, nr. 18);

 • een, over de stand van zaken rond de toeslagen 2007 (30800-IXB en 30800-XI, nr. 19);

 • een, ten geleide van voorstel van wetgevingsprogramma voor 2007 van de Directie financiële Markten (30800-IXB, nr. 20);

een, van de ministers van Financiën en van Justitie, over de frequente wijziging van wet- en regelgeving gedurende het jaar (29515, nr. 181);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de ruimtelijke ontwikkelingen in de snelwegzone (29435, nr. 189);

 • een, ten geleide van de eindrapportage Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) (30420, nr. 31);

zes, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van conceptagenda voor de Milieuraad (21501-08, nr. 235);

 • een, over het Zwitsers onderzoek naar gezondheidseffecten blootstelling en elektromagnetische velden (27561, nr. 31);

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) (27664, nr. 47);

 • een, over het impulsprogramma zwerfafval (28694, nr. 39);

 • een, over de voortgang van de Ruimte voor ruimteregeling (30800-XI, nr. 82);

 • Lijst van ingekomen stukkeneen, over kostendekkende tarieven wijziging Waterleidingwet (30895 en 30071, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, over mededelingen Europees beleid op het terrein van klimaatverandering en energie (28240, nr. 72);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de startnotitie MGGZ (30139, nr. 20);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van brief van de NS, ProRail en Railion (29893, nr. 42);

 • een, over het Beheerplan 2007 en ProRail (29984, nr. 85);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de voortgang van de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid (24804, nr. 42);

 • een, over informatie vervoerplan 2007 van de NS(29984, nr. 84);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van agenda van de Raad voor Concurrentievermogen (21501-30, nr. 154);

 • een, ten geleide van agenda voor de VTE-raad (21501-33, nr. 115);

een, van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van eindrapportage visitatiecommissie emancipatie (30420, nr. 28);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de voortgang van de Structuurfondsprogramma's 2000-2006 (27813, nr. 25;

 • een, over het niveau van de BBMKB (30800-XIII, nr. 41);

vijf, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de bestrijding van het viroide PSTVd in Solanum jasminoides en Brugmansia (21501-32, nr. 191);

 • een, over de uitbraak van Aviaire Influenza (28807, nr. 116);

 • een, over prijsverlagingen van biologische producten (29842, nr. 11);

 • een, over het toetsingskader ammoniak voor Nb-wetgebieden (30654, nr. 40);

 • een, over de ontwikkelingen met betrekkingen tot de blue tongue-uitbraak (30669, nr. 7);

vijf, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van verslag van de Informele Raad WSBVC (21501-31,nr. 119);

 • een, over het advies uitvoering van de Walvisknelpunten rondom loonaangiftesystematiek (28219, nr. 37);

 • een, over de toekomstige inkomenspositie van ouderen (29549,nr. 11);

 • een, ten geleide van eindrapportage van de Visitatiecommissie over gender mainstreaming bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (30420, nr. 33);

 • een, ten geleide van het onderzoeksrapport "Vooronderzoek pilot participatiebudget" (30800-XV, nr. 68);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de stijgende pensioenkosten in de Socialewerkvoorziening (26448, nr. 319);

 • een, ten geleide van onderzoeksrapport evaluatie van de pilot No-riskpolis (29544, nr. 86);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over "kleuren foto's op tabaksverpakkingen" (29894 en 27565, nr. 15);

 • een, ten geleide van eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (30420, nr. 30);

 • een, inzake beantwoording vragen bij de behandeling van Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (30492, nr. 27);

 • een, over de aantallen wanbetalers in 2005 en 2006 Zorgverzekeraars Nederland (30918, nr. 6);

vier, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van de voorlopige agenda van de Onderwijs-Jeugd-Cultuurraad, onderdeel Jeugd (21501-34, nr. 76);

 • een, over de aanpak en voortgang van administratieve lasten bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (29515, nr. 1820:

 • een, over de SPD-evaluatie (30131, nr. 127);

 • een, over de uitwerking amendement-Van der Vlies bij Belastingplan 2006 (30800-XVI, nr. 128);

twee, van de Informateur, te weten:

 • een, over het Coalitieakkoord voor een Kabinet CDA, PvdA en ChristenUnie (30891, nr. 4);

 • een, ten geleide van eindverslag van de Informatiewerkzaamheden (30891, nr. 6);

een, van de Tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets, ten geleide van Evaluatie Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (30953).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over toestemming gesprekdelegatie profielcommissies;

een, van de minister van Financiën; over het verzoek van het lid Crone over de brief van de Nationale ombudsman over toeslagen;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake kabinetsreactie VROM-Raadsadvies stad en stijging;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van afschrift van brief aan GS Noord-Brabant inzake gebiedsindeling Kamers van Koophandel.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • - Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (30956);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen) (30959).

Naar boven