Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de volgende week:

  • - het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met het openbaar maken van de neveninkomsten van de leden (30181);

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196 (30256, R1800);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (30161);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele andere wetten (29729);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (30305);

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb 2005, 96) (30403);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 ingeval wetsvoorstel 28873 houdende uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping kracht van wet verkrijgt (30405);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370).

Aldus wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben gisteren een prachtig overleg gevoerd met minister Hoogervorst over de Zorgverzekeringswet. Ik vraag u om het verslag van dit overleg toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met staatssecretaris Van Hoof overleg gevoerd over de nationale kop op de Arbo-wetgeving. Ik vraag u om ook het verslag van dat overleg toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Straub.

De heer Straub (PvdA):

Voorzitter. Vanmorgen is bericht binnengekomen van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Vandaag zouden vragen beantwoord moeten worden. Die antwoorden kunnen echter eerst begin volgende week binnenkomen. Aan de hand van die vragen zou er vandaag mogelijk een debat worden gehouden. Ik zie het nut van een debat vandaag niet in als de antwoorden er niet zijn. Ik verzoek u, de minister kenbaar te maken dat ik de antwoorden uiterlijk maandagmiddag om 18.00 uur wil hebben, zodat wij het debat het liefst op dinsdag kunnen voeren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder naar de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Ik ga ervan uit dat het debat aanstaande dinsdag wordt gehouden. Procedureel bestaat overigens de mogelijkheid dat de antwoorden aanleiding geven om af te zien van een debat. Als wij een debat houden, wil dat zeggen dat ik spreektijden moet voorstellen. Bij een interpellatie zou dat anders zijn geweest. Ik stel voor dat wij uitgaan van een spreektijd van vier minuten per fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven