Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake deelneming eventuele waarnemingsmissies bij verkiezingen (30300-V, nr. 104);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de voortgang van de werkzaamheden Taskforce Corruptie (30300-V, nr. 103);

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, over de intensivering samenwerking landen Koninkrijk bestrijding van internatonale terrorisme (29754, nr. 62);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake advies "Betere overgangen in het onderwijs" (26695, nr. 29);

een, van de Lijst van ingekomen stukkenminister van Financiën, inzake de voorwaardelijke deelneming van de Nederlandse Staat in Atradius Dutch State Business (28165, nr. 33);

een, van de minister van Economische Zaken, over de voortgang van de uitvoering van de structuurprogramma's in 2004 (27813), nr. 11);

een,van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van rapport "Informatie: aantoonbaar betrouwbaar?" (26448, nr. 236);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van rapport "Capaciteitsplan 2005" (30300-XVI, nr. 116);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het beleid op het terrein van de Tweede Wereldoorlog (20454 en 25839, nr. 75).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee verdragen o.a. inzake het vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit verdrag;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake T en toegankelijkheid voor leerlingen met een handicap;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de Monopoliepositie in Schiedam Forza makelaars;

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

  • een, inzake Aanmeldingstermijn regeling premievrije voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid;

  • een inzake antwoorden op de Questionnaire on Reconciling work and family lify;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van Brief Zorgservices Twente over overgewicht kinderen;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van afschrift brandbrief aan het Centrum Indicatiestelling Zorg.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van R. Leenards, over de uitspraken van de heer Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

een, van R. de Jonge en A. van Goor, ten geleide van afschrift van een brief aan de heer Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze brieven e.a. liggen op de Griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met algemene stemmen besloten te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen) (30435);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Verhoging van de kinderkorting in de Wet inkomstenbelasting 2001 (30434).

Naar boven