Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Afghaanse vluchtelingen, te weten:

- de motie-Halsema c.s. over verlenging van het vertrekmoratorium (19637, nr. 681);

- de motie-K.G. de Vries over terugkeer naar onveilige gebieden (19637, nr. 682).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (19637, nr. 681).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-K.G. de Vries (19637, nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven