Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de gesubsidieerde arbeid, te weten:

- de motie-Rosenmöller/Bussemaker over afspraken met de gemeenten (28000 XV, nr. 56);

- de motie-Rosenmöller/Bussemaker over het ontwikkelen van alternatieven (28000 XV, nr. 57);

- de motie-Bussemaker/Rosenmöller over een beleidsplan voor het arbeidsmarktbeleid; (28000 XV, nr. 58);

- de motie-Bussemaker/Rosenmöller over de gevolgen van deze bezuinigingsoperatie (28000 XV, nr. 59);

- de motie-Bruls/Van Ruiten over doorstroming naar een reguliere baan (28000 XV, nr. 60);

(Zie vergadering van 10 september 2002.)

De voorzitter:

De motie-Bruls/Van Ruiten (28000-XV, nr. 60) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een ID- of WIW-baan zoveel mogelijk moeten kunnen doorstromen naar een reguliere baan en gedwongen ontslagen voorkomen moeten worden;

voorts overwegende dat de uitstroom van mensen met een ID- of WIW-baan die voor eind 2003 beoogd wordt, niet mag leiden tot een verhoogd beroep van mensen op bijstand of WAO;

roept de staatssecretaris op, met de VNG zodanige afspraken te maken dat er in 2003 een daadwerkelijke doorstroming plaatsvindt van mensen met een ID/WIW-baan naar een reguliere baan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Bruls, Van Ruiten, Rosenmöller en Bussemaker. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61 (28000-XV).

Ik stel voor, over deze gewijzigde motie aanstonds te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter. In het debat met de staatssecretaris over de omvangrijke bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid was de vraag aan de orde of mensen met een WIW- of Melkertbaan ontslagen moeten kunnen worden. De staatssecretaris kon de garantie dat die ontslagen voorkomen kunnen worden niet geven. Daarom heb ik samen met collega Bussemaker een motie ingediend, waarin de Kamer wordt gevraagd zich uit te spreken voor een garantie op het voorkomen van gedwongen ontslagen. Uiteindelijk is via een wijziging van de motie-Bruls/Van Ruiten daarin een passage opgenomen waarmee wordt gezegd dat gedwongen ontslagen voorkomen moeten worden. Dat is een aanmerkelijke verbetering. De gewijzigde motie is dan ook door collega Bussemaker en mij medeondertekend. Dat stelt collega Bussemaker en mij in de gelegenheid onze motie over het voorkomen van gedwongen ontslagen in te trekken. Die is namelijk materieel verwerkt in de motie Bruls c.s. Gelet op de ondertekening ervan lijkt de meerderheid van de Kamer zich daarvoor uit te spreken. Ik gun de heer Bruls zeer de aanneming van deze motie.

De voorzitter:

Om misverstanden te vermijden: het gaat om de motie op stuk nr. 56?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Jawel, voorzitter.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rosenmöller/Bussemaker (28000-XV, nr. 56) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Ik zit met een probleem en ik weet niet of ik nu de indieners van de motie een vraag moet stellen dan wel de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft gisteren gezegd dat hij niet kan garanderen dat er geen ontslagen zullen vallen. Daar heeft hij gelijk in. Hij heeft dat niet in de hand. De vraag is of met het aannemen van de motie die garantie wel wordt afgedwongen. Als dat niet zo is, is de motie een ondersteuning van het beleid en kan ik er ook voor stemmen. Als het wel zo is, heb ik een probleem.

De voorzitter:

Het gaat om een gewijzigde motie. Volgens de gebruikelijke procedure wordt de Kamer gevraagd of daarover meteen gestemd kan worden. Uit het feit dat over de motie vragen worden gesteld, leid ik af dat eerst beantwoording van uw vraag nodig is. Daarom vraag ik de heer Bruls te antwoorden op de vraag van mevrouw Jorritsma. Daarna zal ik het woord aan de staatssecretaris geven.

De heer Bruls (CDA):

Vanzelfsprekend kan iedereen zijn eigen interpretatie aan de motie geven, maar in deze motie gaat het nadrukkelijk om een overweging. Dat is iets anders dan een garantie. Als die wordt verlangd, had dat woord er ook wel in gestaan. De overweging straalt krachtig genoeg uit wat de wens van de Kamer is. Zo is de motie en de overweging ervan bedoeld.

Staatssecretaris Rutte:

Voorzitter. Er is nog wat gesleuteld aan de motie. In de overwegingen staat dat mensen zoveel mogelijk moeten doorstromen naar een reguliere baan en dat de operatie niet mag leiden tot een verhoogd beroep op bijstand of WAO. De staatssecretaris wordt opgeroepen afspraken na te komen. Misschien is het mijn onervarenheid in dit huis, maar ik interpreteer de motie als een onderstreping van mijn beleid. Ik zie de motie ook als een uitnodiging aan de VNG en mij gezamenlijk. De VNG heeft tot nu toe gezegd dat men eerst wil afwachten hoe de parlementaire meningsvorming zich ontwikkelt rondom de voorgenomen bezuinigingen. Nogmaals, ik zie de motie als een uitnodiging aan mij om zo snel mogelijk met de VNG in gesprek te komen om de uitstroom zoveel mogelijk te bewerkstelligen.

Ik houd twee dingen staande. Ten eerste kunnen wij niet de garantie geven dat uiteindelijk niemand ontslagen wordt. Dat moet ik gewoon absoluut staande houden. Ten tweede zal ik er alles aan doen om te kijken wat mogelijk is om ontslagen te voorkomen.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter. Nu heb ík een probleem. De motie onderstreept inderdaad het beleid dat de staatssecretaris aan ons heeft uiteengezet. Zij biedt geen toegevoegde waarde. Ik lees er niet dwingend uit dat gedwongen ontslagen zullen worden voorkomen. Onze fractie had erg graag voor de motie-Rosenmöller/Bussemaker op stuk nr. 56 gestemd, maar helaas is zij zojuist ingetrokken.

In stemming komt de motie-Rosenmöller/Bussemaker (28000-XV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, LN en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker/Rosenmöller (28000-XV, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, LN en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker/Rosenmöller (28000-XV, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, LN, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruls c.s. (28000-XV, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven