Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken te Helsingor d.d. 30/31 augustus 2002 (21501-02, nr. 443);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het reclametoezicht op geneesmiddelen (28000-XVI, nr. 130).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake klachten tegen de politie;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de eindrapportage Project Koolwaterstoffen 2000;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de notitie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame over de nadere uitwerking voor receptplichtige geneesmiddelen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van P.J. Blok, inzake zijn eerder verzonden brieven aan de Tweede Kamer;

een, van H.J. Jesse, inzake JSF-Project.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven