Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4998

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 11 juni 2002 het haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstel van wet, gedrukt onder nummer 27193 (R1658) heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Jakarta, 29 januari 2002 (28417);

  • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen in Monaco; Monaco, 29 november 2001 (28418);

  • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen; Boekarest, 13 november 2001 (28419);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake deelname van het Rijk aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum "Regeling Letterhoek" (28422).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake voortgangsrapportage informatiebeleid;

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

  • een, inzake NMP4 voortgangsbrief;

  • een, ten geleide van het besluit tot wijziging van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (vrijstelling verspreiding van onderhoudsspecie);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het landelijk jaarverslag 2000 muskusrattenbestrijding;

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

  • een, ten geleide van het evaluatierapport Informatie- en Servicepunt Sociale Activering;

  • een, inzake onderzoek Vakbond Illegale Werknemers;

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

  • een, ten geleide van het eindrapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) alimentatiebeleid;

  • een, inzake Wijziging van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van de Werkgroep Tegen Geweld Tegen Vrouwen, ten geleide van een rapport met aanbevelingen;

een, van P.J. Zeven, ten geleide van afschrift van brief aan de informateur de heer P.H. Donner;

een, van H. Huizinga, over de situatie in Nederland en de wereld.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies.