Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4979-4981

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 18, 19 en 20 juni de wetsvoorstellen:

 • - Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (Implementatie vestigingsrichtlijn advocaten) (27587);

 • - Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie) (voortzetting) (25796);

 • - Wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht (uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht) (27732);

 • - Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal) (27844);

 • - Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap (25732);

 • - Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28169);

 • - Wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet in verband met een flexibele implementatie van internationale en VoorzitterEuropese regelgeving (28047);

 • - Instelling van de Raad voor de Wadden (28230);

 • - Regels met betrekking tot het LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de landelijke werving, de selectie, het onderwijs voor de politie, alsmede het overdragen van kennis aan de politie (Wet op het LSOP en het politieonderwijs) (28046);

 • - Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Herziening procesrecht inzake aansprakelijkstelling) (28183);

 • - Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten (27672).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 25, 26 en 27 juni de wetsvoorstellen:

 • - Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure) (27178);

 • - Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) (27775);

 • - Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid) (28170).

Voorts stel ik voor, in die week het debat over de Europese Raad te voeren met maximum spreektijden van:

 • CDA, LPF, VVD en PvdA 8 minuten;

 • GroenLinks, SP en D66 6 minuten;

 • ChristenUnie, SGP en LN 4 minuten.

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 2, 3 en 4 juli de wetsvoorstellen:

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2001 (slotwet) (28391);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 (slotwet) (28392);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 (slotwet) (28393);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2001 (slotwet) (28394);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2001 (slotwet) (28395);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (slotwet) (28396);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2001 (slotwet) (28397);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001 (slotwet) (28398);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2001 (slotwet) (28399);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001 (slotwet) (28400);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (slotwet) (28402);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001 (slotwet) (28403);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 (slotwet) (28404);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 (slotwet) (28405);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001 (slotwet) (28406);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001 (slotwet) (28407);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 (slotwet) (28408);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2001 (slotwet) (28409);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2001 (slotwet) (28410);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001 (slotwet) (28411);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (slotwet) (28412);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 (slotwet) (28413);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2001 (slotwet) (28414);

 • - de Financiële verantwoordingen 2001 (28380) met maximum spreektijden van:

 • CDA, LPF, VVD en PvdA 10 minuten;

 • GroenLinks, SP en D66 7 minuten;

 • ChristenUnie, SGP en LN 5 minuten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de enquêtecommissie Srebrenica tot haar ondervoorzitter heeft gekozen het lid B.M. de Vries.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de gemengde commissie voor de Stenografische dienst der Staten-Generaal het lid Van der Knaap tot lid in de bestaande vacature.

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van orde de aangehouden moties 27289, nr. 27, en 27552, nr. 32, zijn vervallen.

Ik stel voor, de stukken 25232-27841, nr. 29, 26642, nr. 48, 27293, nr. 16, 27686, nr. 27, 27811, 28000-V, nrs. 55, 56 en 62, 28000-VII, nrs. 58 en 59, 28000-X, nrs. 28 en 29, 28000-XIV, nrs. 84 en 85, 28000-XVI, nr. 115, 28040, 28115, 28130, 28235, 28270, 28271 en 28272 voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 23908 (R1519), nr. 56, 28279, 28288, 28291 (R1716) en 28316 (R1717) de termijnen zijn verstreken, stel ik voor dat wat deze Kamer betreft de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken: 23490, nr. 232, 23490, nr. 233 en 28276 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Atsma.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Deze week brengt premier Kok een bezoek aan Bosnië. Dat is niemand ontgaan. Het gaat mij nu niet om de inhoud en het doel van het bezoek. Het gaat mij wel om de wijze waarop de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, over dit bezoek heeft gecommuniceerd en om de vraag of, zoals uit sommige mediaberichten valt op te maken, er sprake is van een zekere exclusiviteit voor bepaalde media bij het volgen van het bezoek. Via u, voorzitter, willen wij minister-president Kok verzoeken, door middel van een brief een en ander toe te lichten en ons te zeggen wat de gang van zaken is geweest en welke rol de Rijksvoorlichtingsdienst heeft vervuld. Verder willen wij de argumentatie voor deze beslissing horen.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik weet niet op welke manier de CDA-fractie haar prioriteiten vaststelt, maar het lijkt mij dat wij weten wat de aard van de reis is. Wij kennen de emotionele lading en weten welke emotionele kanten eraan zitten. Daarom vraag ik mij af: moeten wij de minister-president vragen stellen over bijzaken? Voor ons hoeft dat niet.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Karimi. Volgens mij hebben wij echt belangrijker dingen te doen.

De heer Atsma (CDA):

Juist vanwege het feit dat je omwille van de aard van het bezoek geen wildgroei zou moeten willen bij het volgen van de minister-president, is het volgens mij wijs om eenieder duidelijk te maken hoe dit soort procedures werken. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder de minister-president.

Daartoe wordt besloten.