Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Nieuw-Zeeland; 's-Gravenhage, 30 juni 2000 (28278);

 • een, ten geleide van het Tweede Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage, op 15 oktober 1980; Wellington, 20 december 2001 (28279);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 227);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie van het kabinet op het rapport van de International Narcotics Control Board (24077, nr. 103);

 • een, over de bestrijding van vuurwapencriminaliteit (28000-VI, nr. 60);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het onderzoek topinkomens in de (semi-)publieke sector (28000-VII, nr. 53);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de eindrapportage Onderwijs on line (25733, nr. 82);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het bekostigingsstelsel materieel (BSM) voor vo-scholen (24806, nr. 4);

vier, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over het onderzoeken van verplaatsing militaire activiteiten uit het Waddengebied (26431, nr. 62);

 • een, over de parate sterkte van het Korps mariniers (26900, nr. 49);

 • een, over de grondgebonden luchtverdediging van de Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht (26900, nr. 50);

 • een, over het project Vervanging vuurmonden M114 en M109 dor de PzH2000 (28000-X, nr. 26);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de aanbestedingspraktijk bij de overheid (28093, nr. 28);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over capaciteitsconflicten spoorvervoer (28000-XII, nr. 62);

een, van de minister van Economische Zaken, over de motie inzake Vervoerkamer NMa en de behartiging consumentenbelangen openbaar vervoer (27639, nr. 59);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van de nota Dierenwelzijn (28286);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over toezeggingen begrotingsbehandelingen inzake agrarisch natuurbeheer (28000-XIV, nr. 77);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de tweede nota van wijziging (25035, nr. 8);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake actieplan Zorg verzekerd (27488, nr. 2);

 • een, over het lot van de slachtoffers van Volendam (27575, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de voortgangsrapportage PGB (25 657, nr. 22);

een, van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake een onderzoek naar mogelijk oneigenlijk gebruik en misbruik van bekostigingsregelingen in het hoger onderwijs en de BVE-sector (28248, nr. 12).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake doorvergoeding ABB gemeente Achtkarspelen;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van MAP-Milieu 2002-2005;

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake de toets op het concurrentievermogen;

 • een, inzake Economierapportage april;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake evaluatie Wet kamers van koophandel en fabrieken;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het verslag SLOA 1999-2000;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake projectgroep bovenregionaal vervoer voor gehandicapten;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het onderzoeksrapport "Roken op het werk 2000";

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "THC-concentraties in nederwiet in Nederlandse coffeeshops (2001 Extra)";

 • een, inzake salariseisen apothekers;

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake deregulering.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de stichting Natuurverrijking, inzake bezwaar verlenging glyfosaat;

een, van Novi"ei", inzake verkoop van eieren aan consumenten;

een, van R.N. Molenaar, inzake neutraliteit Rijksmusea;

een, van R. Huls, inzake bijtelling auto van de zaak;

een, van Stommeerwerkgroep, inzake instellen van Ingekomen stukkeneen parlementaire enquête wegens onbehoorlijk bestuur.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (28267);

 • - Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot een hogere preferentie van havengelden en vorderingen inzake maatregelen met betrekking tot een schip die noodzakelijk waren ter waarborging van de veiligheid van de haven of van derden (28273);

b. de vaste commissie voor Defensie:

 • - Wijziging van de Uitkeringswet gewezen militairen (28269);

c. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit (28178).

Naar boven