Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 31, pagina 2293-2295

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (28000 XI),

- over:

- de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser over een milieugericht overheidsaanschaffingenbeleid (28000 XI, nr. 26);

- de motie-Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser over een retour premie voor blikjes en flesjes (28000 XI, nr. 28);

- de motie-Van der Steenhoven c.s. over een dematerialisatiebeleid (28000 XI, nr. 29);

- de motie-Van Gent c.s. over huursubsidierecht voor onzelfstandige woonruimte (28000 XI, nr. 30);

- de motie-Van Gent c.s. over het door gemeenten handhaven van eigen ruimtelijk beleid (28000 XI, nr. 31);

- de motie-Verbugt/Depla over veiligheidseisen voor spooremplacementen (28000 XI, nr. 32);

- de motie-Poppe over de prestatie-eisen in de Huursubsidiewet (28000 XI, nr. 33);

- motie-Poppe/Van Gent over de wachttijden voor sociale huurwoningen (28000 XI, nr. 34);

- de motie-Poppe over de hypotheekaftrek (28000 XI, nr. 35);

- de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra over milieukeuren (28000 XI, nr. 36);

- de gewijzigde motie-Augusteijn-Esser c.s. over een uitvoeringsplan (27801, nr. 14).

(Zie vergadering van 27 november 2001).

De voorzitter:

De leden Depla en Dijsselbloem trekken hun amendement op stuk nr. 14 in.

De artikelen 1 t/m 6 en artikel 01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement, het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rietkerk (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rietkerk (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 02 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 03 t/m 06 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Klein Molekamp/Feenstra (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 07, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Klein Molekamp/Feenstra (stuk nr. 20, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 08 t/m 10 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Feenstra c.s. (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Feenstra c.s. (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12 t/m 16 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr. 30) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de keuzevrijheid van burgers centraal staat in het woonbeleid;

overwegende dat deze keuzevrijheid via de huursubsidie wordt vergroot voor mensen met een lager inkomen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de juridische en budgettaire gevolgen zijn van een uitbreiding van het huursubsidierecht voor alle onzelfstandige woonruimten, en hierover uiterlijk 15 april 2002 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 38(28000-XI).

Op verzoek van de leden Van der Steenhoven en Augusteijn-Esser stel ik voor hun motie (28000-XI, stuk nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser (28000-XI, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven c.s. (28000-XI, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter. Wij hadden de handen deze keer toch goed in de lucht. Wij stemden ook voor deze motie.

De voorzitter:

Wij zullen dat op die manier in de Handelingen opnemen, maar de conclusie blijft dezelfde. Het spijt mij.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Depla (28000-XI, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (28000-XI, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Gent (28000-XI, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (28000-XI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra (28000-XI, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Augusteijn-Esser c.s. (27801, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.