Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (26200 V), en over:

- de motie-Verhagen/Hoekema over de integratie van de West-Europese Unie in de Europese Unie (26200 V, nr. 18);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over de effecten van de financiële taakstellingen (26200 V, nr. 19);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Van Middelkoop over de wijze van financiering van noodhulp (26200 V, nr. 20);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over de openeinderegeling voor de opvang van asielzoekers uit DAC-landen (26200 V, nr. 21);

- de motie-Koenders/Hoekema over actualisering van het strategisch concept van de NAVO (26200 V, nr. 22);

- de motie-Koenders over een integraal beleid t.a.v. Noord-Irak (26200 V, nr. 23);

- de motie-Koenders over culturele uitwisseling met toetredende landen in Midden- en Oost-Europa (26200 V, nr. 24);

- de motie-Dijksma c.s. over criteria voor de landenkeuze (26200 V, nr. 25);

- de motie-M.B. Vos over financiële en personele middelen voor de Hoge commissaris voor de minderheden (26200 V, nr. 26);

- de motie-M.B. Vos/Marijnissen over een gedragscode voor bedrijven m.b.t. de mensenrechten (26200 V, nr. 27);

- de motie-Karimi/Van Ardenne-van der Hoeven over het inzichtelijk maken van het halen van kwantitatieve doelstellingen (26200 V, nr. 28);

- de motie-Karimi/Van Ardenne-van der Hoeven over hulp via multilaterale kanalen (26200 V, nr. 29);

- de motie-Hoekema c.s. over hulp aan Rusland bij de ontmanteling van kerncentrales en nucleaire onderzeeërs (26200 V, nr. 31);

- de motie-Van den Berg c.s. over de Vereniging PSO (26200 V, nr. 32);

- de motie-Van Middelkoop over toetreding van nieuwe lidstaten (26200 V, nr. 33);

- de motie-Van Middelkoop/Van den Berg over beëindiging van deVoorzitter ontwikkelingsrelatie met China (26200 V, nr. 34);

- de motie-Van Middelkoop/Karimi over het clean development mechanism (26200 V, nr. 35).

(Zie vergadering van 3 december 1998.)

De voorzitter:

De motie-Van Middelkoop (26200-V, nr. 33) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het proces van uitbreiding van de Europese Unie alle inspanningen gericht dienen te zijn op toetreding van nieuwe lidstaten binnen een redelijke termijn;

voorts overwegende, dat met het oog daarop substantiële financiële middelen door de Europese Unie beschikbaar moeten worden gesteld;

verzoekt de regering te bevorderen dat de voorstellen van de Europese Commissie worden gewijzigd in dier voege dat uit de structuurfondsen een groter aandeel wordt toegedeeld aan de nieuwe lidstaten na toetreding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Van Middelkoop. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (26200-V).

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (26200-V, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA):

Mevrouw de voorzitter! De fractie van het CDA vindt dat de bewindslieden op Buitenlandse Zaken de taakstelling van het regeerakkoord inclusief de efficiencykorting en de effecten ervan, financieel en beleidsmatig in de begroting 1999 zichtbaar moeten verwerken en niet moeten parkeren op een verzamelpost, zoals nu is gedaan.

Nu onze desbetreffende motie is verworpen, spreek ik namens de fractie van het CDA uit dat wij een voorbehoud maken met betrekking tot de verwerking van deze bedragen voortkomend uit het regeerakkoord en de efficiencykorting; bedragen die overigens nu al bekend zijn. Met deze aantekening kan de CDA-fractie instemmen met de begroting van Buitenlandse Zaken.

De heer Weisglas (VVD):

Voorzitter! Mag ik u of misschien via u mevrouw Van Ardenne vragen wat het betekent wanneer een fractie een voorbehoud maakt ten aanzien van een begroting? Men is vóór of tégen, maar een voorbehoud.

De voorzitter:

Ik begrijp dat u dat graag wilt vragen. Ik wil mevrouw Van Ardenne ook wel de gelegenheid geven te antwoorden. Daarmee hebben wij dan meteen een nieuw stukje werkwijze ingevuld.

Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA):

Voorzitter! Daarop is één zin van toepassing. Wij kunnen natuurlijk niet instemmen met de verwerking van financiële taakstellingen waarop wij geen zicht hebben. Dat is de kanttekening die wij maken.

De voorzitter:

Ik vreesde al dat dit uw antwoord zou zijn en dat de heer Weisglas dan weer terug zou komen.

De heer Weisglas (VVD):

Een fractie c.q. een woordvoerder van een fractie kan een andere fractie niet vertellen hoe te stemmen. Ik denk dat het de duidelijkheid zou dienen indien de fractie van het CDA gewoon vóór of tégen de begroting zou stemmen. Mijn advies zou zijn om gewoon tegen te stemmen.

De voorzitter:

Nee, mevrouw Van Ardenne, wij gaan gewoon stemmen en dan ziet de heer Weisglas wel wat u met zijn advies gedaan hebt.

De artikelen 1 t/m 4 en de artikelen 06.01 t/m 09.04 van de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verhagen c.s. (26200-V, stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 9.05 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12.01 t/m 18.12 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap CBI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van de heer Van den Berg stel ik voor, zijn motie (26200-V, nr. 32) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Mevrouw de voorzitter! Mijn motie (26200-V, nr. 33) is inmiddels gewijzigd. Zij zal wel een ander nummer krijgen.

Wij hebben over de zaak zelf een uitvoerige brief gekregen van de staatssecretaris. In de veronderstelling dat wij volgende week een door u nog niet aangekondigd debat zullen hebben over de Europese Raad, hetgeen de gewoonte is na een Europese Raad...

De voorzitter:

Dat debat is door mij aangekondigd bij de regeling vanVoorzitter werkzaamheden. Ik geef toe dat het soms zo rumoerig is, dat zelfs u dat niet kunt horen.

De heer Van Middelkoop (GPV):

U zou het hier eens wat rustiger moeten krijgen!

Ik zou u willen vragen deze gewijzigde motie te betrekken bij het debat over het verslag van de Europese Raad.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Middelkoop stel ik voor, zijn gewijzigde motie (26200-V, nr. 41) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verhagen/Hoekema (26200-V, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Van Middelkoop (26200-V, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (26200-V, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koenders/Hoekema (26200-V, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koenders (26200-V, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koenders (26200-V, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (26200-V, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (26200-V, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Marijnissen (26200-V, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi/Van Ardenne-van der Hoeven (26200-V, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi/Van Ardenne-van der Hoeven (26200-V, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hoekema c.s. (26200-V, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/Van den Berg (26200-V, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/Karimi (26200-V, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven