Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het debat over de Millenniumproblematiek, te weten:

- de motie-Wagenaar c.s. over een wettelijke informatieplicht (25674, nr. 24);

- de motie-Wagenaar c.s. over noodscenario's (25674, nr. 25);

- de gewijzigde motie-Augusteijn-Esser c.s. over het tijdig starten van de publiekscampagne (25674, nr. 30);

- de motie-Van der Hoeven c.s. over een sectorgewijze aanpak (25674, nr. 27);

- de motie-Cherribi c.s. over een MKB-platform (25674, nr. 28);

- de motie-Cherribi c.s. over een internationaal plan voor de atoomenergie en kernwapens (25674, nr. 29).

(Zie vergadering van 1 december 1998.)

De voorzitter:

De motie-Cherribi c.s. (25674, nr. 29) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het beheer van atoomenergie in het bijzonder in Oost-Europese kerncentrales aanhoudend kwetsbaar is voor optreden en gevolgen van millenniumschade;

voorts constaterende, dat ook onderdelen van de kernwapenbeheersystemen van de Russische Federatie en de daaraan gekoppelde waarschuwingssystemen gevoelig zijn voor de millenniumproblematiek;

van mening, dat achterstallig onderhoud in de atoomenergiesector door het millenniumprobleem tot aanzienlijke internationale schade kan leiden;

verzoekt de regering de millenniumproblematiek op het gebied van atoomenergie en kernwapens met de grootst mogelijke spoed op de agenda van de Veiligheidsraad, het Internationaal Atoomenergieagentschap, de Europese Unie en de NAVO te plaatsen en te komen tot een urgent internationaal plan van aanpak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Cherribi, Wagenaar, Augusteijn-Esser, Van der Hoeven en Vendrik.

Zij krijgt nr. 31 (25674).

Naar mij blijkt, gaat de Kamer ermee akkoord dat er aanstonds over deze gewijzigde motie wordt gestemd.

In stemming komt de motie-Wagenaar c.s. (25674, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wagenaar c.s. (25674, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Augusteijn-Esser c.s. (25674, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Hoeven c.s. (25674, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cherribi c.s. (25674, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cherribi c.s. (25674, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven