Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers (26303).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26306);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26312);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat (II) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26322);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26324);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26329);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (26330).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het eindrapport 'Vrouwen en de Ontwikkeling, Beleid en Uitvoering in de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking 1995-1996' (26200-V, nr. 13);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Algemene Raad (21501-02, nr. 274);

 • een, over kernproeven India en Pakistan (26085, nr. 4);

twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, inzake antwoorden op vragen van het lid Karimi (26200-V, nr. 14);

 • een, inzake antwoorden op vragen van het lid Dijksma (26200-V, nr. 15);

vijf, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende geleidelijke afschaffing van grenscontroles (19326, nr. 209);

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de (extra) Interne Marktraad van 7 december 1998 (21501-01, nr. 119);

 • een, ten geleide van de agenda van de Begrotingsraad (21501-03, nr. 28);

 • een, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 102);

 • een, over intensivering buitenlands cultuurbeleid (25270, nr. 12);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het gemeentelijkeherindelingsbeleid (26331);

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het algemeen overleg van 11 november 1998 over de stand van zaken bij de aanpak van het millenniumprobleem (25674, nr. 23);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake intensivering buitenlands cultuurbeleid (25270, nr. 11);

 • een, ten geleide van een aanvulling op het toetsingskader Plan van Scholen 2000-2002 betreffende de directe meting (26134, nr. 12);

een, van de minister van Financiën, inzake personeelsoptieregelingen en gebruik van voorwetenschap (26302);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake het voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen (26019, nr. 8);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het tracébesluit voor Rijksweg 33 Spijk-Eemshaven (25734, nr. 4);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de 9de voortgangsrapportage van het Interprovinciaal overleg met peildatum 1 oktober 1998 (18106, nr. 92);

 • een, inzake de oprichting Weerbureau HWS BV (26328);

een, van de minister van Economische Zaken, over de voorlopige agenda van de Onderzoeksraad die op 22 december 1998 in Brussel zal plaatsvinden (21501-13, nr. 49);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de vaststelling van de toegestane vangsthoeveelheden (TAC's) en de quota voor het jaar 1998 (21501-17, nr. 68);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het Actieplan taakstellingen departementen (26200-XV, nr. 12);

een, van het Presidium, over de uitwerking van de motie op stuk nr. 16 (25959, nr. 20).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het eindadvies Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten;

 • een, inzake jurisprudentie Europees Hof voor de rechten van de mens;

 • een, ten geleide van een bloemlezing getiteld: 'Reflections on the Universal Declaration of Human Rights: a Fiftieth Anniversary Anthology';

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese politiedienst (Europol) betreffende de zetel van Europol;

 • een, ten geleide van het Verdrag met de Republiek Korea inzake scheepvaart;

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag derde EU-SADC ministeriële conferentie;

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag Wereldconferentie hoger onderwijs Unesco;

 • een, ten geleide van een beleidsreactie op het inspectierapport Kwaliteitszorg hoger beroepsonderwijs 1997;

 • een, ten geleide van het overdrachtsdossier van OCW van de kabinetswisseling 1998;

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het jaarverslag 1997 van de Afrikaanse ontwikkelingsbank;

 • een, ten geleide van het IMF-jaarverslag 1998;

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over geschil Rijksgebouwendienst-Badine BV;

 • een, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit woninggebonden subsidies 1995;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de voortgangsrapportage PKB Schiphol 1998;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het jaarverslag Commissie biotechnologie bij dieren;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het 3de jaarrapport Armoede en sociale uitsluiting;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over plannen van werkzaamheden van SVB en LISV voor 1999;

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport 'Europese gelden voor de grote steden'.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende adressen:

een, van M. El Yarrodi te Hoorn, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996;

een, van R.P.J.B. Wildhagen te Oosterhout, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van P.A.D. Coenraad te Breda, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997;

een, van J. Bijmolen te Velp, met betrekking tot toepassing vervangingsreserve op de inkomstenbelasting d.m.v. de hardheidsclausule;

een, van J.B. van Dalen te Gorinchem, met betrekking tot wijziging van het gewicht van zijn auto i.v.m. de motorrijtuigenbelasting;

een, van G. Gijzen te Rotterdam, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997 en 1998.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. een brief aan de commissie voor de Verzoekschriften, van mevrouw H. Buwalda-de Vries, inzake het verslag van de commissie betreffende het verzoekschrift.

De voorzitter stelt voor, deze brief ter griffie ter inzage te leggen uitsluitend voor de leden;

7. de volgende brieven:

een, van de stichting Werkgroep Noordzee, over argumenten om geen vliegveld in zee te bouwen;

een, van B en W van de gemeente Duiven, over MIT en uitbreiding A12;

een, van het Sociaal en cultureel planbureau, ten geleide van de SCP-studie 'Tussen bed en budget';

een, van L. Willems, inzake de Nederlandse samenleving, en over Europese en Wereldse zaken.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven