Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610), en over:

- de motie-B.M. de Vries c.s. over terugwerkende kracht (24610, nr. 8).

(Zie vergaderingen van 24 en 26 juni 1997.)

De voorzitter:

Mevrouw B.M. de Vries trekt haar motie (24610, nr. 8) in.

De artikelen 1 t/m 3 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven