Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 74, pagina 5589

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van tot het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (23908, R1519, nr. 31);

 • een, inzake de relatie tussen de Raad van Europa en de OVSE (25668, nr. 5);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de situatie in Kosovo (22181, nr. 198);

een, van de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de HGIS-cultuurmiddelen (25270, nr. 5);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over het ontslag van de voorzitter van het college van procureurs-generaal (25897, nr. 5);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van drie notities betrekking hebbend op ICT in het onderwijs (25733, nr. 14);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over het natuurlijk reinigend vermogen van de grond en de gevolgen daarvan voor het bodembeleid (25411, nr. 5);

 • een, ten geleide van het verslag van het bestuurlijk overleg ex artikel 37 WRO dat op 30 maart is gehouden met de gemeenteraad van Zoetermeer (25924, nr. 3);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over enkele initiatieven om de informatieverstrekking aan verzekeringnemers te verbeteren (25600-IXB, nr. 19);

 • een, ten geleide van de Voorjaarsnota 1998 (25975);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van een aanvullende reactie op de schriftelijke antwoorden die op 1 april 1998 zijn gegeven op vragen gesteld op 31 maart 1998 tijdens de plenaire behandeling van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (25709, nr. 9);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie op een tweetal moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg op 16 maart 1998 over de nota Beleid historische luchtvaart (25207, nr. 7);

 • een, over het derde structuurschema Verkeer en vervoer (SVV-3) (25600-XII, nr. 36);

 • een, ten geleide van een eerste reactie op de rapportage van de Tweede-Kamerwerkgroep "Aanpak riooloverstorten" (25890, nr. 3);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van een reactie op het document waarover gesproken is tijdens de heropening van het debat inzake de export van rundvlees naar Rusland (25944, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van een reactie op het NIA-TNO-rapport "Voor en na de privatisering van de Ziektewet" (25883, nr. 4);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake gentherapie (25973);

 • een, ten geleide van de Voorjaarsbrief zorg 1998 (25974).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het plan van aanpak jeugdcriminaliteit;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het eindrapport "De toekomst van de Wet milieubeheer";

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake herstructurering ziekenfondsverzekering.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van H. te Brink, over zgn. asielzoekers.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.