Aan de orde zijn de stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van de notitie inzake het bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden, te weten:

- de motie-De Cloe c.s. over een stadsprovincie Zuidoost-Brabant (25287, nr. 2);

- de motie-Remkes c.s. over de positie van Den Haag (25287, nr. 3);

- de motie-Remkes c.s. over de financiële consequenties van uitbreiding van het aantal provincies (25287, nr. 4);

- de motie-Van den Berg over verlenging van de Kaderwet bestuur in verandering (25287, nr. 5);

- de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma over een consultatie in de regio Twente (25287, nr. 6);

- de motie-Van der Hoeven c.s. over de financiële problematiek van Den Haag (25287, nr. 7);

- de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma over een consultatie in de regio Amsterdam (25287, nr. 8);

- de motie-Van der Hoeven c.s. over grootschalige gemeentelijke herindeling (25287, nr. 9);

- de motie-Van der Hoeven c.s. over het door de regering uit handen geven van de politiek-bestuurlijke regie (25287, nr. 10);

- de motie-Scheltema-de Nie c.s. over de functionele samenwerkingsvormen in de regio Amsterdam (25287, nr. 11);

- de motie-Scheltema-de Nie over een zelfstandige provincie Twente (25287, nr. 12).

(Zie vergadering van 22 mei 1997.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. Ik breng in herinnering dat een stemverklaring geen heropening van de beraadslaging is, maar slechts een argumentatie voor het stemgedrag.

De heer Poppe (SP):

Mijnheer de voorzitter! Vanwege het gestoethaspel van de coalitie en het kabinet inzake de bestuurlijke vernieuwing van ons land kan de SP-fractie een aantal moties niet steunen. Bestuurlijke herindeling via achterkamertjescompromissen zonder enige visie dan het bij elkaar houden van de coalitie kunnen wij onze democratie niet aandoen. Hoewel de SP-fractie in principe best voorstander is van kleinere regionale provincies, zullen wij vanwege de genoemde ontstaansgeschiedenis de moties op de stukken nrs. 2, 6, 8 en 12 niet steunen.

De heer Hendriks:

Voorzitter! Het betreft de motie-De Cloe c.s. (25287, nr. 2). Daarin wordt de regering verzocht een aanvang te maken met het wetgevingstraject voor de stadsprovincie Zuidoost-Brabant. Ik zal tegen deze motie stemmen, omdat binnen de regio Zuidoost-Brabant het onderling overleg nog lang niet is afgerond, op grond waarvan het opstarten waarom in de motie-De Cloe wordt gevraagd, naar mijn mening op dit moment niet relevant is.

Vervolgens ga ik in op de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma (25287, nr. 6) waarin zij het kabinet uitnodigen om een consultatie in de regio Twente te houden teneinde de regioprovincie een serieuze kans te geven. Voorzitter! U begrijpt dat ik dit voorstel gaarne zal ondersteunen.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA):

Voorzitter! Ten aanzien van onze opvatting over de afwezigheid van de politiek-bestuurlijke regie en de incompetentie van het kabinet hoef ik nu geen opmerkingen meer te maken. Wij hebben dat vorige week vastgelegd in een motie, namelijk in de motie op stuk nr. 10.

Mijn fractie zal tegen de motie op stuk nr. 2 van de heer De Cloe stemmen omdat die niet aansluit bij onze opvattingen daaromtrent.

Ook zal mijn fractie tegen de motie op stuk nr. 3 van de heer Remkes stemmen omdat het hier een motie betreft die over drie onderdelen gaat: de financiële positie van Haaglanden, de corridorvariant van Den Haag in plaats van Haaglanden stadsprovincie en een bestuurlijk experiment Zuid-Holland en Noord-Holland. Met name de corridorvariant wordt door het CDA als niet voldoende oplossend afgewezen. Ten aanzien van de drie toe te voegen gebieden zijn afspraken gemaakt en convenanten gesloten, waarbij ook Den Haag partij is als mederegisseur en ontvanger van financiën.

Ook de motie op stuk nr. 4 van de heer Remkes zal de CDA-fractie niet steunen. De motie gaat alleen in op de financiële consequenties van het al dan niet doorgaan van de stadsprovincies voor de provincies. De motie gaat voorbij aan de financiële positie van de regio zelf en zij vraagt om financiële voorstellen van de zijde van het kabinet, zonder dat daarvoor de noodzakelijke dekking wordt aangegeven.

Ook de motie op stuk nr. 5 van de heer Van den Berg zal mijn fractie niet steunen omdat ook een ordelijke herverdeling van taken en uitvoering van de Vinex en andere contracten een legitieme reden kunnen vormen voor de verlenging, zij het tijdelijk, van de kaderwet.

Ten aanzien van de motie op stuk nr. 9 wil ik mede namens de overige indieners vragen om deze aan te houden, zodat wij deze kunnen hanteren als ons herindelingsvoorstellen worden voorgelegd.

De motie op stuk nr. 11 zullen wij ook niet steunen omdat wij die als niet consistent beschouwen. Zij geeft geen oordeel over en geen visie op de definitieve bestuursstructuur voor de kaderwet voor Amsterdam. Het is geen alternatieve oplossing en er staan geen concrete stappen in.

De motie op stuk nr. 12 gaat wat ons betreft verder dan onze eigen ingediende motie en die zullen wij dus ook niet steunen.

Dan heb ik nog een opmerking tot slot. Dit debat is afgewerkt, maar ik ga ervan uit dat, conform de artikelen 33 en 34 van de kaderwet, ook de Eerste Kamer zich over deze brief moet kunnen uitspreken.

De heer Wolffensperger (D66):

Dat was geen stemverklaring, voorzitter!

De voorzitter:

Wilt u mij de gelegenheid geven om dat uit te spreken? Bij dezen. U wordt geacht overige opmerkingen voor de interruptiemicrofoon te maken.

Op verzoek van mevrouw Van der Hoeven stel ik voor, haar motie over grootschalige gemeentelijke herindeling (25287, nr. 9) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Scheltema heeft mij gevraagd haar motie op stuk nr. 12 in stemming te brengen vóór de motie op stuk nr. 6.

Ik stel voor, dienovereenkomstig te handelen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Cloe c.s. (25287, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes c.s. (25287, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes c.s. (25287, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (25287, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie (25287, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma (25287, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Hoeven c.s. (25287, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma (25287, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Hoeven c.s. (25287, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie c.s. (25287, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven