Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25143);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25149);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25150);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25151);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25152).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. zestien brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 10 december 1996 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 22160, 24583 (R1564), 24616, 24632, 24637, 24659, 24677, 24696, 24761, 24794, 25000-I, 25000-II, 25000-III, 25000-IXA, 25051 en 25104, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Ministeriële IGC-zitting van 25 november 1996 (24609, nr. 14);

 • een, inzake het Verdrag tot wijziging van het op 19 augustus 1875 te Bern tussen Nederland en Zwitserland gesloten traktaat van vriendschap, vestiging en handel (25155);

een, van de minister van Justitie, over de beschikbare middelen voor personele uitbreiding van het OM (25000-VI, nr. 29);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, over de instemmingsprocedure titel VI van het Unie-Verdrag (23490, nr. 63);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over het controleregime op de G-pier van Schiphol (19326, nr. 153);

 • een, over alleenstaande minderjarige asielzoekers (19637, nr. 227);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken, te weten:

 • een, over een inventarisatie van benoeming, beloning en ontslag van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector (25000-VII, nr. 28);

 • een, ten geleide van de rapportage van de rondetafelgesprekken over het integratiebeleid minderheden (25001, nr. 4);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Raad van cultuurministers van de Europese Unie voor de vergadering die op 16 december 1996 te Brussel zal plaatsvinden (21501-05, nr. 22);

 • een, ten geleide van de notitie "Naar een rookvrije school" (24743, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over een aantal fiscale schikkingen (24868, nr. 8);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Raad van de Europese Unie (Milieu) van 15 oktober 1996 te Luxemburg (21501-08, nr. 54);

 • een, over het architectuurbeleid (25000-XI, nr. 46);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Visserijraad van 22 oktober 1996 te Brussel (21501-17, nr. 52);

 • een, over de handhaving van het mest- en ammoniakbeleid (24445, nr. 37);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over mogelijke fiscale faciliëring van huishoudelijke dienstverlening (25000-XV, nr. 18);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Financieel toezicht op omroepverenigingen" (25120).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van Moret Ernst & Young over de kostenontwikkeling ABB in de jaren 1994 en 1995;

 • een, ten geleide van een onderzoeksrapportage over de motieven tot aanschaf van schotelantennes door allochtonen en de invloeden van het toenemend aanbod van satellietzenders op het kijkgedrag van Turken en Marokkanen;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake evaluatie aanbesteding Limburg en Zeeland.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

5. de volgende brieven:

een, van de Stichting Independent Living Nederland, over antidiscriminatieclausule nieuw Europees Verdrag;

een, van D.J. de Waard, over euthanasie.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissies.

Naar boven