Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 6

6 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Ik stel de Kamer voor om, gelet op het op 23 februari 2021 door de Kamer aanvaarde onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek, een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek. De commissie heeft als taak het door de tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Kan de Kamer zich vinden in instelling van de parlementaire onderzoekscommissie? Dat is het geval.

Ik deel de Kamer mede dat ik op grond van artikel 36, eerste en tweede lid, van het Reglement van Orde het aantal leden van de commissie heb bepaald op zeven, en de volgende leden als lid van de commissie heb aangewezen: Baay-Timmerman, Van der Burg, Frentrop, Ganzevoort, Karakus, Prins en Stienen.

Voorts deel ik de Kamer mee dat ik op grond van artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde tot voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie het lid Ganzevoort heb benoemd en tot ondervoorzitter het lid Van der Burg. Mevrouw C.C. van der Bijl zal optreden als griffier van de onderzoekscommissie.

Ik wens de commissie veel succes bij haar werkzaamheden.