Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 11

11 Stemming Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488).

(Zie vergadering van 16 maart 2021.)

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over het wetsvoorstel 35488, Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, kortweg de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Kox namens de SP.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Met uw goedvinden wil ik dan tegelijk een stemverklaring afleggen over de twee andere voorstellen die we in een gecombineerd debat behandeld hebben.

Mijn fractie zal tegen de Wet tijdelijke huurkorting stemmen, omdat we dat een foute titel vinden, want het is een wet over inhalen van de huurverhoging. De minister heeft ons op dit punt niet overtuigd.

We zullen per saldo voor de wijzigingen van de inkomensgrenzen in de Woningwet stemmen. Er zit een aantal elementen in de wet die ons zeker niet bevallen, maar per saldo willen we de minister hier toch het voordeel van de twijfel gunnen. Mijn fractie stemt dus voor het wetsvoorstel 35518.

Tot slot het initiatiefwetsvoorstel van de heer Nijboer, hier bij ons aanwezig. Dat is een prima wetsvoorstel, dat tegemoetkomt aan de wens van deze Kamer om tot een sterke matiging van huurprijzen over te gaan. Hiermee wordt de huurstijging in de vrije sector gemaximeerd. Deze Kamer heeft uitgesproken voorstander te zijn van een limitering op nul. Daar zijn we nog niet, maar het voorstel past prima bij het andere voorstel van de minister voor Wonen, namelijk om de huren in de sociale sector te bevriezen. Wij zullen dus van harte voorstemmen. We feliciteren collega Nijboer.

De twee moties van het lid Van der Linden en van het lid Van Hattem krijgen niet de steun van mijn fractie.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan over het voorstel van wet 35488.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie en Fractie-Nanninga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.