Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 14

14 Stemmingen moties Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet),

te weten:

  • -de motie-Van Hattem c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35518, letter D);

  • -de motie-Van Rooijen c.s. over de uitzonderingspositie van AOW'ers met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging (35518, letter E);

  • -de motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35518, letter F).

(Zie vergadering van 16 maart 2021.)

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35518, letter D, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Nicolaï van de Partij voor de Dieren.

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Terecht wordt in de motie opgemerkt dat landelijk de verplichting is komen te vervallen. Ik denk dat men verder in de lokale democratie de besluiten moet nemen of men het lokaal wel of niet wil invoeren. Daarom stemmen wij tegen de motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35518, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik heb begrepen dat mevrouw Baay het woord wenst over de motie 35518, letter E.

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Dank, voorzitter. Namens indiener Van Rooijen verzoek ik om aanhouding van de motie 35518, letter E.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35518, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ten slotte stemmen wij over de motie 35518, letter F, de motie van het lid Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruiming van schenkingen van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Otten namens de Fractie-Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. De Fractie GO is voor volledige afschaffing van de schenk- en erfbelasting in navolging van landen als Noorwegen, Zweden, Portugal, Australië, Canada en Israël, om maar een aantal te noemen. Dit is een van de meest onrechtvaardige belastingen voor werkende en ondernemende Nederlanders, die daar in de praktijk vaak voor opdraaien. In dit licht bezien zullen wij voor de motie stemmen, ook al is zij maar een druppel op de gloeiende plaat.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35518, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie, FVD en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dan zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken zodat u de initiatiefnemer kunt feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.