Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 18

18 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

a. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 23 maart 2021:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (35663, B);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 23 maart 2021:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367);

Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45) (35445);

Motie van het lid Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35445, D);

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen (35488);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) (35516);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (35518);

Motie van het lid Van Hattem c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35518, D);

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over de uitzonderingspositie van AOW'ers met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging (35518, E);

Motie van het lid Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35518, F);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 maart 2021:

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35397);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 6 april 2021:

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken inzake jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020 (griffienr. 168685);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Jaarplan van de Rechtspraak 2021

(griffienr. 168693);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschrift van de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over Democratie en Jongeren (griffienr. 168688);

een, van de minister van Financiën, inzake Verslag financieel stabiliteitscomité 19 februari 2021 (griffienr. 168695);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 15 en 16 maart 2021 (griffienr. 168699);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verslag van de informele videovergadering van de Raad WSBVC van 22 februari 2021 (griffienr. 168437.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (griffienr. 168686);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijk overleg Informele Raad WSBVC 15 maart 2021 (griffienr. 168648.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift Tweede Kamerbrief Coronamaatregelen 8 maart 2021 en regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket (griffienr. 168687.

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van J.S. te E., inzake noodkreet buitenondernemingen (griffienr. 167290.180).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Financiën;

een, van W.O., inzake dualisme en bestuurlijke vernieuwing (griffienr. 168682);

een, van A.V. te S., inzake wetsvoorstel 35 619 (Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden)(griffienr. 168674.15);

een, van J.M.V.P., inzake tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 (griffienr. 168683);

een, van J.v.d.W., inzake coronapunten (griffienr. 168691);

een, van A.M.P., inzake coronapaspoort (griffienr. 168683.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.M., inzake het stikstofbeleid (griffienr. 168274.03);

een, van W.P.H., inzake nadelen Omgevingswet (griffienr. 164662.71).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.