Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 31, item 10

10 Stemming motie Samenwerkingsovereenkomst Europese Unie en Afghanistan

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45),

te weten:

  • -de motie-Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35445, letter D).

(Zie vergadering van 16 maart 2021.)

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35445, letter D, de motie van het lid Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De motie klinkt sympathiek, maar ten eerste is de PVV tegen dit soort missies en ten tweede is het een utopie om te denken dat wij de Afghaanse vrouwen kunnen redden uit de islamitische wurggreep. Dus wij zullen ook tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Beukering c.s. (35445, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.