8 Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Van Laar Algemene Maatregel van Rijksbestuur

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe). 

De voorzitter:

Ik heet de heer Van Laar van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heet de staatssecretaris van Financiën — hij is namens de regering bij de stemmingen aanwezig — van harte welkom in de Eerste Kamer. De minister van Veiligheid en Justitie heb ik al welkom geheten in de Eerste Kamer. Hij is namens de regering aanwezig bij de stemmingen, maar is hier ook vanwege een debat. 

Ik zie dat de heer Koffeman naar de interruptiemicrofoon is gelopen en ik weet wat hij gaat zeggen. 

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter, ik wil mijn motie onder letter F aanhouden. 

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor, zijn motie (34391, letter F) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ah, mijnheer Koffeman, u hebt het woord gevoerd, maar u had nog niet de presentielijst getekend. U moet weer terug. Ik heb al gemeld dat u de motie hebt aangehouden. Dat moet gelden, want ik had de presentielijst al wel getekend. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Ik mag als voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties deze stemverklaring uitspreken namens alle fracties in deze Kamer, met uitzondering van de PVV-fractie. Wij danken de initiatiefnemers, eerst de heer Van Oven en later de heer Van Laar, voor de moeite die zij hebben gedaan om een punt van jarenlang ongemak tussen de landen van het Koninkrijk aan te pakken. De fracties steunen dit voorstel om aangelegenheden van het Koninkrijk alleen nog bij of krachtens rijkswet vast te stellen. Daardoor wordt niet alleen de parlementaire controle binnen Nederland versterkt, maar worden ook de staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten betrokken bij de besluitvorming. Dit initiatiefvoorstel neemt een klein maar belangrijk deel van het democratisch deficit weg en draagt daarmee bij aan stabiele en duurzame verhoudingen tussen de landen van het Koninkrijk. 

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven