16 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende motie te doen plaatsvinden op 5 juli 2016: 

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (27570 (R1672)); 

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 

11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het 

Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33865 (R2024)); 

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33866); 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (34391); 

Motie van het lid Koffeman c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's (34391, F); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 5 juli 2016: 

Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144) (34280 (R2058)); 

Goedkeuring van het op 29 september 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) (34371 (R2066)); 

Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie van 30 juni 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake instemmingsverzoek betreffende drie ontwerpraadsbesluiten waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru, Kazachstan en de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutionele dossiernummers: 2016/0168 (NLE), 2016/0169 (NLE) en 2016/0173 (NLE) (32317, GR); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 5 juli 2016: 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34459); 

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 27 september 2016: 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet 

marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509); 

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 27 september 2016: 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218); 

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243); 

f. de hervatting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 oktober 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067); 

g. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33131); 

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34341); 

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33900). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218); 

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243); 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving) (34294); 

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (34384); 

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) (34469); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VI). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van de goedkeuring van het Verdrag betreffende de vestiging van het Galileo-referentiecentrum tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Commissie en het Europese GNSS-Agentschap; 's-Gravenhage, 30 mei 2016 (griffienr. 159475); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het kantoor van het Joint Investigative Mechanism van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) - Verenigde Naties; 's-Gravenhage, 31 mei 2016 (griffienr. 159468); 

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972; Londen, 4 december 2013 (griffienr. 159467); 

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn Europese Blue Card (griffienr. 159481); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 (griffienr. 159485); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2016 (griffienr. 159314.01); 

een, van alsvoren, inzake uitnodiging bezoek leden Staten-Generaal vaan de 71ste AVVN (griffienr. 159507); 

een, van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland (griffienr. 159491); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het advies Onderwijsraad "internationaliseren met ambitie" (griffienr. 159479); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de ESM jaarvergadering van de Raad van gouverneurs op 16 juni 2016 alsmede toezending jaarverslag van het ESM 2015, het jaarverslag van het auditcomité en de reactie van het ESM management op rapport auditcomité (griffienr. 159500); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het nationale programma radioactief afval (griffienr. 159482); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake afschrift van brief over de CO2-prijs in het EU ETS (griffienr. 159493); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Strategische heroriëntatie SVB Veranderagenda 2016-2017 (griffienr. 159478); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (griffienr. 1488976.07). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de publicatie Aanpak problematische schulden (griffienr. 159505). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van W.V. te D.H., inzake Engeland en Brexit met de Europese Unie (griffienr. 159483); 

een, van J.W. te E., inzake onrust binnen de E.U. (griffienr. 159476). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Europese Zaken; 

een, van M.S., inzake Wet doorstroming huurmarkt (griffienr. 159474); 

een, van M.B., inzake schuldbrieven Vestia (griffienr. 158449.02). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van M.G. te K. (Bonaire) inzake rechtsongelijkheid (griffienr. 159498). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Financiën en voor Koninkrijksrelaties; 

een, van M.B. te B., inzake de onzin van fosfaatrechten (griffienr. 159484). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van S.L., inzake euthanasie op gronde van ernstig psychisch lijden (griffienr. 159470); 

een, van T.K. te N., inzake de Nederlandse Psikhushka (griffienr. 159497). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven