6 Mededelingen

De voorzitter:

Ik markeer dat vandaag de laatste vergadering is van onze collega Ben Swagerman. Wij hebben al eens afscheid van hem genomen, maar mochten hem in november vorig jaar opnieuw in ons midden verwelkomen. Die terugkeer was helaas van korte duur, want Ben heeft een baan in het buitenland aangenomen en de combinatie met het Eerste Kamerlidmaatschap is niet mogelijk. Als voorzitter denk ik dat ik namens de Kamer mag spreken om Ben Swagerman alle goeds voor de toekomst toe te wensen. 

(Applaus) 

De heer Swagerman (VVD):

Voorzitter, als u het mij toestaat, wil ik met een enkel woord afsluiten. 

De voorzitter:

Als ik nou nee zou zeggen, wat dan? 

De heer Swagerman (VVD):

Ik heb het als een bijzonder voorrecht ervaren om lid van de senaat te zijn geweest. Ik heb het werk bijzonder plezierig gevonden, hoewel het niet altijd even makkelijk was. Ik moest dan denken aan een leermeester die zei: het is maar werk, jongen, en het gaat altijd om mensen. Ik wil u en de collega's bedanken voor de wijze inzichten, de collegialiteit en de samenwerking. Hartelijk dank! 

(Applaus) 

De voorzitter:

Gehoord het College van Senioren stel ik de Kamer voor, op verzoek van de fractie van de PVV, volgende week dinsdag op grond van artikel 73, lid 1 van het Reglement van Orde van de Kamer een plenair debat te voeren met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de kabinetsinzet inzake het voorstel van de Europese Commissie inzake visumliberalisatie Oekraïne. Stemt de Kamer hiermee in? Er is instemming; dan zal het debat volgende week plaatsvinden. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven